ข่าวสารทั้งหมด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ลำดับ หัวข้อ ประเภท ผู้สร้าง วันที่เผยแพร่
1 ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก กิจกรรม admin 31 พฤษภาคม, 2566
2 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบวัสดุการแพทย์ กิจกรรม admin 31 พฤษภาคม, 2566
3 โครงการหมู่บ้านชุมชนตำบลหัวเรือน่าอยู่ กิจกรรม admin 31 พฤษภาคม, 2566
4 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม กิจกรรม admin 31 พฤษภาคม, 2566
5 ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอสม. กิจกรรม admin 31 พฤษภาคม, 2566
6 ประชุมคณะทำงานโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก กิจกรรม admin 31 พฤษภาคม, 2566
7 ส่งมอบการซ่อมแซมบ้านคนพิการ กิจกรรม admin 31 พฤษภาคม, 2566
8 พิธีเปิดงานบุญบั้งไฟตำบลหัวเรือ ประจำปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม admin 22 พฤษภาคม, 2566
9 พิธีเปิดงานประกวดนางงามบุญบั้งไฟตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 22 พฤษภาคม, 2566
10 มอบข้าวก้นบาตรให้กับผู้ด้อยโอกาสตำบลหัวเรือประจำเดือนพฤษภาคม 2566 กิจกรรม admin 19 พฤษภาคม, 2566
11 กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนพฤษภาคม 2566 กิจกรรม admin 19 พฤษภาคม, 2566
12 สำรวจความต้องการในการสร้างบ้านพักอาศัย กิจกรรม admin 19 พฤษภาคม, 2566
13 ปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน ประจำปีการศึกาา 2566 กิจกรรม admin 19 พฤษภาคม, 2566
14 กิจกรรมผู้สูงอายุบ้านหนองมุก กิจกรรม admin 19 พฤษภาคม, 2566
15 มอบสิ่งของให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน กิจกรรม admin 12 พฤษภาคม, 2566
16 พิธีมอบถุงพระราชทาน กิจกรรม admin 12 พฤษภาคม, 2566
17 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 12 พฤษภาคม, 2566
18 กิจกรรมผู้สูงอายุบ้านหัวเรือเดือนพฤษภาคม กิจกรรม admin 12 พฤษภาคม, 2566
19 พิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) กิจกรรม admin 12 พฤษภาคม, 2566
20 โครงการหมู่บ้านชุมชนตำบลหัวเรือน่าอยู่ประจำเดือนเมษายน2566 กิจกรรม admin 27 เมษายน, 2566
21 ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ กิจกรรม admin 27 เมษายน, 2566
22 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฯ กิจกรรม admin 27 เมษายน, 2566
23 ลงพื้นที่บ้านผู้ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ กิจกรรม admin 27 เมษายน, 2566
24 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการได้ลงพื้นที่ กิจกรรม admin 27 เมษายน, 2566
25 ลงพื้นที่ส่งมอบถังออกซิเจน กิจกรรม admin 27 เมษายน, 2566
26 กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน กิจกรรม admin 27 เมษายน, 2566
27 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 27 เมษายน, 2566
28 กิจกรรมวันเนา กิจกรรม admin 27 เมษายน, 2566
29 ลงพื้นที่สำรวจถนน กิจกรรม admin 27 เมษายน, 2566
30 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มแปรรูปอาหาร กิจกรรม admin 27 เมษายน, 2566
31 พิธีเปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 กิจกรรม admin 27 เมษายน, 2566
32 พิธีเปิดจุดบริการประชาชนเส้นถนนหัวเรือ - แต้ใหม่ กิจกรรม admin 27 เมษายน, 2566
33 ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) กิจกรรม admin 27 เมษายน, 2566
34 มอบข้าวก้นบาตรฯ กิจกรรม admin 27 เมษายน, 2566
35 ตักบาตรเช้าตามถนนวัฒนธรรมตำบลหัวเรือประจำเดือนเมษายน2566 กิจกรรม admin 27 เมษายน, 2566
36 ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมชุมชนบ้านหัวเรือประจำเดือนเมษายน2566 กิจกรรม admin 27 เมษายน, 2566
37 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟฯ กิจกรรม admin 27 เมษายน, 2566
38 ร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุบ้านหนองมุก กิจกรรม admin 27 เมษายน, 2566
39 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ กิจกรรม admin 27 เมษายน, 2566
40 เจ้าหน้าที่ป้องกันฯอบต.หัวเรือระงับเหตุเพลิงไหม้ กิจกรรม admin 27 เมษายน, 2566
41 ประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กิจกรรม admin 5 เมษายน, 2566
42 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กิจกรรม admin 5 เมษายน, 2566
43 ลงพื้นที่ สำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคม กิจกรรม admin 5 เมษายน, 2566
44 พิธีมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร กิจกรรม admin 5 เมษายน, 2566
45 ลงพื้นที่ตรวจติดตาม โครงการขุดลอกหนองหัวลิง กิจกรรม admin 5 เมษายน, 2566
46 ถนนสายวัฒนธรรมตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 28 มีนาคม., 2566
47 โครงการหมู่บ้านชุมชนตำบลหัวเรือน่าอยู่ กิจกรรม admin 28 มีนาคม., 2566
48 โครงการบรรพชาอุปสมบทสามเณรภาคฤดูร้อน กิจกรรม admin 28 มีนาคม., 2566
49 เจ้าหน้าที่ป้องกันอบต.หัวเรือร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้ กิจกรรม admin 28 มีนาคม., 2566
50 เปิดรับสมัคร อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) กิจกรรม admin 23 มีนาคม., 2566
51 มอบวัสดุทางการแพทย์ให้กับผู้มีภาวะพึ่งพิง กิจกรรม admin 23 มีนาคม., 2566
52 โครงการหนูน้อยร่วมใจป้องกันอัคคีภัย กิจกรรม admin 23 มีนาคม., 2566
53 ส่งมอบวัสดุซ่อมแซมบ้าน กิจกรรม admin 23 มีนาคม., 2566
54 ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกรณีคนเร่ร่อน กิจกรรม admin 23 มีนาคม., 2566
55 นายกอบต.หังเรือ มอบวัสดุทางการแพทย์ให้ผู้มีภาวะพึ่งพิง กิจกรรม admin 23 มีนาคม., 2566
56 ประชาสัมพันธ์โครงการออกหน่วยบริการฯ กิจกรรม admin 23 มีนาคม., 2566
57 นายกอบต.หัวเรือลงพื้นที่มอบเงนบริจาตช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย กิจกรรม admin 23 มีนาคม., 2566
58 ส่งมอบวัสดุทางการแพทย์ กิจกรรม admin 23 มีนาคม., 2566
59 ร่วมงาน Brew Barm Fast Ubon 2023 กิจกรรม admin 23 มีนาคม., 2566
60 ประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดโครงการ ถนนสายวัฒนธรรมฯ กิจกรรม admin 23 มีนาคม., 2566
61 ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมชุมชนบ้านหัวเรือประจำเดือนมีนาคม2566 กิจกรรม admin 21 มีนาคม., 2566
62 อบรมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ กิจกรรม admin 21 มีนาคม., 2566
63 ทำบุญถวายจตุปัจจัยในวันมาฆบูชา กิจกรรม admin 21 มีนาคม., 2566
64 ประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน กิจกรรม admin 21 มีนาคม., 2566
65 ประชุม คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 21 มีนาคม., 2566
66 ประชุม คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 21 มีนาคม., 2566
67 ลงพื้นที่ สำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคม กิจกรรม admin 21 มีนาคม., 2566
68 รับการตรวจติดตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน กิจกรรม admin 21 มีนาคม., 2566
69 ประชุมโครงการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาตำบล กิจกรรม admin 21 มีนาคม., 2566
70 ประชุมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาตลาดริมทางชยางกรู กิจกรรม admin 21 มีนาคม., 2566
71 สโมสรไลอ้อนอุบลราชธานี ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค กิจกรรม admin 8 กุมภาพันธ์, 2566
72 ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานถนนสายวัฒนธรรมตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 7 กุมภาพันธ์, 2566
73 กิจกรรมงานผู้สูงอายุบ้านหัวเรือ กิจกรรม admin 7 กุมภาพันธ์, 2566
74 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาตำบลหัวเรือ หัวเรือคัพ ครั้งที่2 กิจกรรม admin 7 กุมภาพันธ์, 2566
75 ประชาสัมพันธ์โครงการใช้จ่ายเงินสะสม อบจ.อุบลราชธานี ประกาศ admin 7 กุมภาพันธ์, 2566
76 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 3 กุมภาพันธ์, 2566
77 โอน(ย้าย)ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักปลัด กิจกรรม admin 3 กุมภาพันธ์, 2566
78 ต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ กิจกรรม admin 3 กุมภาพันธ์, 2566
79 ขอเชิญชวนประชาชนตำบลหัวเรือ ร่วมชมการแข่งขันกีฬาตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 3 กุมภาพันธ์, 2566
80 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 3 กุมภาพันธ์, 2566
81 โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม admin 3 กุมภาพันธ์, 2566
82 ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตลาดสดบ้านหัวเรือ กิจกรรม admin 3 กุมภาพันธ์, 2566
83 โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน #Kick_Off_ถังขยะเปียกลดโลกร้อน กิจกรรม admin 26 มกราคม, 2566
84 โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีเป็นสุข กิจกรรม admin 26 มกราคม, 2566
85 โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน #Kick_Off_ถังขยะเปียกลดโลกร้อน กิจกรรม admin 25 มกราคม, 2566
86 พิธีเปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการ สานฝันสู่งาน (Open House) กิจกรรม admin 25 มกราคม, 2566
87 ประชุมสัญจรเดือนมกราคม 2566 กิจกรรม admin 25 มกราคม, 2566
88 ร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตรเช้า ณ วัดมณีวนาราม กิจกรรม admin 23 มกราคม, 2566
89 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการลงพื้นที่มอบของอุปโภค บริโภค กิจกรรม admin 23 มกราคม, 2566
90 ประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 23 มกราคม, 2566
91 โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน กิจกรรม admin 23 มกราคม, 2566
92 โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน กิจกรรม admin 23 มกราคม, 2566
93 รับสมัครกีฬาตำบลหัวเรือ ประจำปีงบประมาณ 2566 " หัวเรือคัพ " ครั้งที่ 2 กิจกรรม admin 16 มกราคม, 2566
94 นายกอบต.หัวเรือรับรางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น กิจกรรม admin 16 มกราคม, 2566
95 วันเด็กแห่งชาติตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 16 มกราคม, 2566
96 โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน #Kick_Off_ถังขยะเปียกลดโลกร้อน กิจกรรม admin 16 มกราคม, 2566
97 โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน #Kick_Off_ถังขยะเปียกลดโลกร้อน กิจกรรม admin 16 มกราคม, 2566
98 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
99 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
100 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
101 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
102 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
103 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
104 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
105 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
106 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
107 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
108 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
109 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
110 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
111 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
112 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
113 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
114 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
115 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
116 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
117 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
118 ขอเชิญชวนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรม admin 11 มกราคม, 2566
119 มอบเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ กิจกรรม admin 11 มกราคม, 2566
120 ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมชุมชนบ้านหัวเรือ กิจกรรม admin 11 มกราคม, 2566
121 มอบข้าวก้นบาตรให้กับผู้ด้อยโอกาสตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 11 มกราคม, 2566
122 ทำบุญตักบาตรเช้าตามถนนสายวัฒนธรรม กิจกรรม admin 11 มกราคม, 2566
123 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 10 มกราคม, 2566
124 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 10 มกราคม, 2566
125 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 10 มกราคม, 2566
126 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 10 มกราคม, 2566
127 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 10 มกราคม, 2566
128 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 10 มกราคม, 2566
129 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 10 มกราคม, 2566
130 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 10 มกราคม, 2566
131 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ประกาศ admin 6 มกราคม, 2566
132 ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความต้องการในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย กิจกรรม admin 6 มกราคม, 2566
133 พิธีเปิด จุดบริการประชาชน กิจกรรม admin 6 มกราคม, 2566
134 โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน กิจกรรม admin 6 มกราคม, 2566
135 ประชุมศูนย์ช่วยเหลือประชาชนอบต.หัวเรือ กิจกรรม admin 6 มกราคม, 2566
136 Kick Off ถังขยะเปียกลดโลกร้อน กิจกรรม admin 23 ธันวาคม, 2565
137 พิธีเปิดงานกีฬาสีภายใน #โรงเรียนนารีนุกูล_๒ กิจกรรม admin 23 ธันวาคม, 2565
138 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรม admin 23 ธันวาคม, 2565
139 ประชุมแข่งขันกีฬาตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 20 ธันวาคม, 2565
140 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส กิจกรรม admin 20 ธันวาคม, 2565
141 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 20 ธันวาคม, 2565
142 ประชุมคณะทำงานถนนสายวัฒนธรรมตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 20 ธันวาคม, 2565
143 สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประกาศ admin 20 ธันวาคม, 2565
144 ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนฯ กิจกรรม admin 15 ธันวาคม, 2565
145 กิจกรรมผู้สูงอายุบ้านหนองมุก กิจกรรม admin 13 ธันวาคม, 2565
146 #กิจกรรมงานผู้สูงอายุบ้านหัวเรือ กิจกรรม admin 13 ธันวาคม, 2565
147 โครงการสำรวจเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม admin 13 ธันวาคม, 2565
148 ประชาสัมพันธ์แนวทางป้องกันกำจัดโรคใบไม้ด่างมันสำปะหลัง ข่าวสาร admin 13 ธันวาคม, 2565
149 มอบข้าวก้นบาตร กิจกรรม admin 13 ธันวาคม, 2565
150 ทำบุญตักบาตรตามถนนสายวัฒนธรรมตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 13 ธันวาคม, 2565
151 เปิดงานถนนคนเดินสายวัฒนธรรมตำบลบ้านหัวเรือ กิจกรรม admin 13 ธันวาคม, 2565
152 ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วย กิจกรรม admin 13 ธันวาคม, 2565
153 จัดเตรียมงานถนนคนเดินสายวัฒนธรรมฯ กิจกรรม admin 2 ธันวาคม, 2565
154 โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย กิจกรรม admin 2 ธันวาคม, 2565
155 การเข้ารับการประเมินคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น กิจกรรม admin 2 ธันวาคม, 2565
156 ประชุมหารือแนวทางการจัดการตลาดกกค้อ กิจกรรม admin 29 พฤศจิกายน, 2565
157 เตรียมความพร้อมในการจัดงาน ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมฯ กิจกรรม admin 28 พฤศจิกายน, 2565
158 เชิญชวนร่วมงานถนนสายวัฒนธรรมตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 24 พฤศจิกายน, 2565
159 Kick_Off_ถังขยะเปียกลดโลกร้อน กิจกรรม admin 24 พฤศจิกายน, 2565
160 ระงับเหตุเพลิงไหม้ กิจกรรม admin 24 พฤศจิกายน, 2565
161 ล้างตลาดสดหัวเรือ กิจกรรม admin 21 พฤศจิกายน, 2565
162 ประชุมศูนย์ช่วยเหลือประชาชนอบต.หัวเรือ กิจกรรม admin 17 พฤศจิกายน, 2565
163 งานประเพณีลอยกระทงตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 17 พฤศจิกายน, 2565
164 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรม admin 17 พฤศจิกายน, 2565
165 จิตอาสาชาวตำบลหัวเรือกรอกกระสอบทราย กิจกรรม admin 17 พฤศจิกายน, 2565
166 อบต.หัวเรือปันน้ำใจให้ไทยอุบล กิจกรรม admin 17 พฤศจิกายน, 2565
167 ประชุมเตรียมงานประเพณีลอยกระทง กิจกรรม admin 17 พฤศจิกายน, 2565
168 เชิญชวนร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอุบลราชธานี กิจกรรม admin 17 พฤศจิกายน, 2565
169 มอบข้าวก้นบาตร กิจกรรม admin 17 พฤศจิกายน, 2565
170 ถนนคนเดินสายวัฒนธรรม นำสู่ ศีล ภาวนา และทางสงเคราะห์ กิจกรรม admin 17 พฤศจิกายน, 2565
171 ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อบตหัวเรือ กิจกรรม admin 17 พฤศจิกายน, 2565
172 กิจกรรมผู้สูงอายุตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 17 พฤศจิกายน, 2565
173 ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินงานวางท่อระบายน้ำ กิจกรรม admin 17 พฤศจิกายน, 2565
174 ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดเตรียมความ กิจกรรม admin 17 พฤศจิกายน, 2565
175 การจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข่าวสาร admin 20 ตุลาคม, 2565
176 การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข่าวสาร admin 20 ตุลาคม, 2565
177 ขอส่งสำเนาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ข่าวสาร admin 5 ตุลาคม, 2565
178 งบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกาศ admin 5 ตุลาคม, 2565
179 ปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมดุล กิจกรรม admin 4 ตุลาคม, 2565
180 รายงานผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.หัวเรือ ข่าวสาร admin 30 กันยายน, 2565
181 ออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 30 กันยายน, 2565
182 สนับสนุนเต็นท์ผ้าใบให้กับเทศบาลนครอุบล กิจกรรม admin 30 กันยายน, 2565
183 ออกปฏิบัติการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรม admin 30 กันยายน, 2565
184 ออกปฏิบัติการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรม admin 30 กันยายน, 2565
185 ออกปฏิบัติการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรม admin 30 กันยายน, 2565
186 ออกปฏิบัติการลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 30 กันยายน, 2565
187 ออกปฏิบัติการลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 30 กันยายน, 2565
188 ร่วมทำบุญถนนสายวัฒนธรรมตำบลขี้เหล็ก กิจกรรม admin 30 กันยายน, 2565
189 ลงพื้นที่สำรวจและเตรียมรับมือแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน กิจกรรม admin 30 กันยายน, 2565
190 ประชุมสามัญประจำปีกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหัเรือ กิจกรรม admin 30 กันยายน, 2565
191 ลงพื้นที่น้ำท่วม กิจกรรม admin 30 กันยายน, 2565
192 ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก กิจกรรม admin 30 กันยายน, 2565
193 ส่งมอบบ้านคนพิการ กิจกรรม admin 30 กันยายน, 2565
194 ลงพื้นที่มอบของใช้จำเป็นสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิง กิจกรรม admin 30 กันยายน, 2565
195 ลงพื้นที่สำรวจบ้านโดนผลกระทบน้ำท่วมขัง กิจกรรม admin 30 กันยายน, 2565
196 ผลการสำรวจความพึงพอใจและผลการประเมินหมู่บ้าน ประกาศ admin 27 กันยายน, 2565
197 ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก กิจกรรม admin 21 กันยายน, 2565
198 ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม กิจกรรม admin 21 กันยายน, 2565
199 เปิดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ กิจกรรม admin 21 กันยายน, 2565
200 ฉีดพ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก กิจกรรม admin 20 กันยายน, 2565
201 ลงพื้นที่ช่วยเหลือน้ำท่วม กิจกรรม admin 20 กันยายน, 2565
202 ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ กิจกรรม admin 19 กันยายน, 2565
203 พิธีมอบเกียรติบัตร กิจกรรม admin 19 กันยายน, 2565
204 โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมดุล กิจกรรม admin 19 กันยายน, 2565
205 โครงการIQและEQเด็กปฐมวัย กิจกรรม admin 16 กันยายน, 2565
206 จดหมายข่าวอบต.หัวเรือประจำเดือนสิงหาคม 2565 ข่าวสาร admin 16 กันยายน, 2565
207 มอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน กิจกรรม admin 15 กันยายน, 2565
208 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน กิจกรรม admin 15 กันยายน, 2565
209 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนารีนุกูล ๒ กิจกรรม admin 15 กันยายน, 2565
210 ส่งมอบเครื่องทำพริกแกงและเครื่องสลัดน้ำมัน กิจกรรม admin 15 กันยายน, 2565
211 คณะผู้บริหารลงพื้นที่บริเวณน้ำท่วมขังเพื่อรับฟังและเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง กิจกรรม admin 15 กันยายน, 2565
212 คณะผู้บริหารลงพื้นที่บริเวณน้ำท่วมขังเพื่อรับฟังและเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง กิจกรรม admin 15 กันยายน, 2565
213 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้ง 11 ประกาศ admin 12 กันยายน, 2565
214 ร่วมกิจกรรมบุญสังฆทาน เผือก มัน ประจำปี กิจกรรม admin 8 กันยายน, 2565
215 ประชุมคณะทำงานถนนสายวัฒนธรรม กิจกรรม admin 8 กันยายน, 2565
216 ทำบุญตักบาตรเช้าตามถนนวัฒนธรรม กิจกรรม admin 8 กันยายน, 2565
217 ฉีดพ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก กิจกรรม admin 8 กันยายน, 2565
218 แจ้งประชาสัมพันธ์ การโอนชำระค่าขยะมูลฝอยอบต.หัวเรือ แบบออนไลน์ ข่าวสาร admin 8 กันยายน, 2565
219 ฉีดพ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก กิจกรรม admin 8 กันยายน, 2565
220 โครงการส่งเสริมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยฯ กิจกรรม admin 26 สิงหาคม, 2565
221 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 26 สิงหาคม, 2565
222 จดหมายข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ข่าวสาร admin 26 สิงหาคม, 2565
223 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรม admin 24 สิงหาคม, 2565
224 ส่งมอบวัสดุโครงการปรับสภาพบ้านคนพิการและผู้สูงอายุตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 24 สิงหาคม, 2565
225 ประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน กิจกรรม admin 23 สิงหาคม, 2565
226 นำร่องเส้นทางการท่องเที่ยวตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 23 สิงหาคม, 2565
227 เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการดูแลสุขภาพ กิจกรรม admin 19 สิงหาคม, 2565
228 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้ง 10 ประกาศ admin 19 สิงหาคม, 2565
229 ประชุมตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเหตุโรงเรียนนารีนุกูล ๒ ไม่มีไฟฟ้าใช้ กิจกรรม admin 19 สิงหาคม, 2565
230 ประชุมภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
231 มอบข้าวก้นบาตร กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
232 ตักบาตรเช้าตามถนนสายวัฒนธรรม กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
233 ถนนสายวัฒนธรรมตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
234 โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
235 กิจกรรมผู้สูงอายุบ้านหัวเรือ กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
236 ประชุมรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
237 กล่าวเปิดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
238 ทำบุญตักบาตร กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
239 รับมอบเครื่องจักรกล จากอบจ.อุบลราชธานี กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
240 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล อบจ.อุบลราชธานี คัพ กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
241 เลือกตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลหัวเรือประจำปี2565 กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
242 มอบเงินช่วยเหลือการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
243 ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
244 วันเข้าพรรษา กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
245 โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีนในชุมชน กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
246 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
247 กิจกรรมผู้สูงอายุบ้านหัวเรือ กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
248 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประกาศ admin 17 สิงหาคม, 2565
249 จดหมายข่าวอบต.หัวเรือประจำเดือนมิถุนายน 2565 ข่าวสาร admin 11 กรกฎาคม, 2565
250 มอบข้าวก้นบาตรและสิ่งของเครื่องใช้ให้การสงเคราะห์กับผู้ด้อยโอกาสตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 5 กรกฎาคม, 2565
251 ทำบุญตักบาตรเช้าตามถนนวัฒนธรรมตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 5 กรกฎาคม, 2565
252 เปิดงานถนนคนเดินสายวัฒนธรรมชุมชนบ้านหัวเรือ กิจกรรม admin 5 กรกฎาคม, 2565
253 ปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักเล่าเรื่องชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรม admin 5 กรกฎาคม, 2565
254 ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดิน ประกาศ admin 5 กรกฎาคม, 2565
255 จดหมายข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ข่าวสาร admin 1 กรกฎาคม, 2565
256 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักเล่าเรื่องชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรม admin 28 มิถุนายน, 2565
257 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ข่าวสาร admin 28 มิถุนายน, 2565
258 มอบของใช้จำเป็น เครื่องอุปโภค บริโภค กิจกรรม admin 27 มิถุนายน, 2565
259 ส่งมอบการซ่อมแซมบ้านคนพิการ กิจกรรม admin 27 มิถุนายน, 2565
260 กิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อประดับในนิทรรศการ "สวนผีเสื้อและดอกไม้ป่าแห่งความภักดี" กิจกรรม admin 16 มิถุนายน, 2565
261 จัดการแข่งขันกีฬารอบชิงชนะเลิศ และจัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาตำบลหัวเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "หัวเรือคัพ" ครั้งที่ 1 กิจกรรม admin 16 มิถุนายน, 2565
262 เชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ข่าวสาร admin 13 มิถุนายน, 2565
263 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ภาวะผู้นำของผู้นำชุมชนและการเขียนโครงการ" กิจกรรม admin 26 พฤษภาคม, 2565
264 โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ กิจกรรม admin 26 พฤษภาคม, 2565
265 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาตำบลหัวเรือ "หัวเรือคัพ" กิจกรรม admin 26 พฤษภาคม, 2565
266 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ประกาศ admin 11 พฤษภาคม, 2565
267 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ประกาศ admin 11 พฤษภาคม, 2565
268 เปิดงานท่องเที่ยวเชิงเกษตรไร่องุ่นแม่พิกุล กิจกรรม mild 10 พฤษภาคม, 2565
269 ประสัมพันธ์ จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารบริการสาธารณะ สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา ข่าวสาร mild 5 พฤษภาคม, 2565
270 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ประกาศ admin 18 เมษายน, 2565
271 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2565 ประกาศ admin 18 เมษายน, 2565
272 น้ำพริกและหม่ำอีสาน กิจกรรม admin 11 เมษายน, 2565
273 มอบถุงยังชีพตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 1 เมษายน, 2565
274 มอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน กิจกรรม admin 1 เมษายน, 2565
275 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 ประกาศ admin 31 มีนาคม., 2565
276 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประกาศ admin 31 มีนาคม., 2565
277 สัมภาษณ์กับสื่อ เกี่ยวกับพริกหัวเรือ กิจกรรม admin 21 มีนาคม., 2565
278 มอบของอุปโภค บริโภค และเงินบริจาคให้ผู้ด้อยโอกาสตำบลหัวเรือ เนื่องในวันสตรีสากล กิจกรรม admin 7 มีนาคม., 2565
279 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2565 และบูรณาการร่วมกับโครงการศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เคลื่อนที่ หมู่ที่ 3 กิจกรรม admin 7 มีนาคม., 2565
280 ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี 2565 กิจกรรม admin 6 มีนาคม., 2565
281 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2565 และบูรณาการร่วมกับโครงการศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เคลื่อนที่ กิจกรรม admin 6 มีนาคม., 2565
282 หัวเรือคัพ กิจกรรม admin 6 มีนาคม., 2565
283 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ประกาศ admin 2 มีนาคม., 2565
284 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ครั้งแรก ข่าวสาร admin 2 มีนาคม., 2565
285 ลงพื้นที่เพื่อตรวจคัดกรองเชิงรุกค้นหาผู้ป่วย โควิด-19 ณ ตลาดกกค้อ กิจกรรม admin 2 มีนาคม., 2565
286 การกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ข่าวสาร admin 2 มีนาคม., 2565
287 การกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ข่าวสาร admin 2 มีนาคม., 2565
288 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 ประกาศ admin 2 มีนาคม., 2565
289 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ สมัยประชุมมสมมันสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1/2565 กิจกรรม admin 2 มีนาคม., 2565
290 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ. 2565 ประกาศ admin 2 มีนาคม., 2565
291 ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กิจกรรม admin 2 มีนาคม., 2565