♦ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3

- การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คระั้งที่ 2

- การโอนงบประมารรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

 

การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 10

- การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 9

- การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 8

- การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครังที่ 7

- การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครังที่ 6

- การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครังที่ 5

- การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4

- การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3

- การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

- การโอนงบประมารรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- การแก้ไขแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4

- การแก้ไขแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3

- การแก้ไขแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

- การแก้ไขแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- ครั้งที่ 11

- ครั้งที่ 10

- ครั้งที่ 9

- ครั้งที่ 8

- ครั้งที่ 7

- ครั้งที่ 6

- ครั้งที่ 5

- ครั้งที่ 4

- ครั้งที่ 3

- ครั้งที่ 2

- ครั้งที่ 1

 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- ครั้งที่ 3

- ครั้งที่ 2

- ครั้งที่ 1

 

การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ครั้งที่ 8

ครั้งที่ 7

ครัังที่ 6

ครั้งที่ 5

ครั้งที่ 4  

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 2

ครั้งที่1

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

  สรุปข้อมูลโครงการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

    ภาษีบำรุงท้องที่

    ภาษีป้าย

 

    ภาษีโรงเรือน