รายงานผลการแสดงดำเนินงานรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ 2564 

         ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กัยายน 2563)

         ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563)

         ไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2563- มีนาคม 2564)

         ไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม 2563 - กรกฎาคม 2564)

 รายงานผลการตรวจสอบการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)

          - ประจำปี พ.ศ. 2566

           - ประจำปี พ.ศ. 2565

           -  ประจำปี พ.ศ. 2564            

           -  ประจำปี พ.ศ. 2563

           -  ประจำปี พ.ศ. 2562

งบแสดงฐานะการเงินประจำปี

        -  ประจำปี พ.ศ. 2563

          -  ประจำปี พ.ศ. 2562

          -  ป ระจำปี พ.ศ. 2561

          -  ประจำปี พ.ศ. 2559

รายงานเงินทุนสะสมและเงินทุนสำรองสะสม

          -  ณ  31  มีนาคม พ.ศ. 2564

          -  ณ  30 กันยายน พ.ศ. 2563

 

 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี (ระเบียบวิธีการงบประมาน ข้อ 40)

         -  ประจำปี พ.ศ. 2563

  รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน 

        - รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

        - จดหมายบันทึก ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ(สตง.) กับนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 
 
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2562