แผนดำเนินงานประจำปี

- แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

- รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2567

- ประจำปี 2567

- ประจำปี 2566

- ประจำปี 2565

- ประจำปี 2564

- ประจำปี 2563

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2566

- รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- รายงานผลการติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566

- คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1พ.ศ. 2565

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

- ประจำปี พ.ศ. 2566

- ประจำปี พ.ศ. 2565

- ประจำปี พ.ศ. 2564

- ประจำปี พ.ศ. 2562