ฝ่ายการเมือง

คณะผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

 

   
       
 

 นางประภาพร  เลาหะวนิช

นายก

องค์การบริหารส่วนตำบล

หัวเรือ

โทร 081-760-1673

   
       

นางบังอร  คำพันธ์

รองนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

โทร 093-326-4045

 

 นายวิรชัย  หอมหวล 

รองนายก

องค์การบริหารส่วนตำบล

หัวเรือ

โทร 081-068-8315

 
       
 

นายสุริยา  สายแวว

เลขานุการนายก

องค์การบริหารส่วนตำบล

หัวเรือ

โทร 087-375-1316

   
 ฝ่ายราชการประจำ      
  หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ    
     
 

จสอ.สุชาติ  วรรณภูชา

ปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

โทร  081-977-6301

 
   

นางจิตนา  บุญสาร

นักตรวจสอบภายใน

โทร 089-847-3000 

 
 

นางอรทัย  บุปผาสังข์

รองปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

โทร  098-584-1554

   
     

นางนวลจันทร์  แสนโสม

หัวหน้าสำนักปลัด

โทร 088-582-9553

นายพากเพียร  ศิริพงษ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร  087-747-9100

นางสาวกรวรรณ  นิธิศธานี

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร  089-584-0909

 
     

นางสาวพวงเพชร  จอมหงษ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

โทร  093-319-9708

 

นางสาวบุษกร  อยู่ชา

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทร  090-594-4244