สำนักปลัด

บุคลากรภายในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

จ่าสิบเอกสุชาติ วรรณภูชา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
" 081-977-6301 "

นางอรทัย บุปผาสังข์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
" 098-584-1554 "

นางสาวเพชรลดา อัมพร

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวนุชิดา พิมพ์หล่อ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางอัมรา ฐานบำรุง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางผกาทิพย์ แสนสิ่ง

นักทรัพยากรบุคลากรชำนาญการ

นายรัฐภูมิ โพธิ์งาม

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายกิจขจร เลียมหิรันถาวร

นิติกรปฏิบัติการ

นายอธิวัฒน์ ฝักแต้

ผู้ช่่วยนักวิชาการเกษตร

นางสุพรรณวดี เหล่าปทุมรัตน์

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวเบญจวรรณ สิงห์ประเสริฐ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายศุภชัย สิรินนท์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

นางสาวจุฑาทิพย์ โฉมศักดิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นายชัยลอง ผิวทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายวิเชียร อ่อนดี

นักการ

นายอำพร ศิริคุณ

คนงานทั่วไป

นายสันจร เศียรทอง

พนักงานเก็บขยะ

นายศักดา จารุกขมูล

คนงานทั่วไป(ขับรถน้ำดับเพลิง)

นายจิระพงษ์ กานนท์

พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

นายอนุชา แก้วคำ

คนงานทั่วไป(ยาม)

นายจักรี เดชรักษา

พนักงานขับรถยนต์

นายศราวุุธ กุลโพนเมือง

พนักงานเก็บขยะ