ประวัติตำบลหัวเรือ

ในประมาณปี พ.ศ.2327 นายนาคเดิมมีภูมิลำเนาอยู่หนองบัวลำภู เมื่อปี พ.ศ.2322 ได้พาครอบครัวติดตาม พระวอพระตา ลงมาจนถึงเมืองอุบลฯ ต่อมานายนาคได้พาครอบครัวออกจากเมืองอุบลฯ เพื่อหาทำเลที่เหมาะสมที่จะประกอบอาชีพจนมาถึงบริเวณที่คิดว่าเหมาะสมเป็นทุ่งกว้างใหญ่ คือทุ่งหนองโนและตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านตองหมอน ซึ่งมีวัดตั้งอยู่ชื่อว่า "วัดอุงมุง" ลักษณะของทุ่งหนองโนเป็นที่รวมของร่องน้ำหลายสายไหลมาผ่าน เช่น ร่องน้ำหนองจอก ร่องน้ำหนองยาง ร่องน้ำหนองจำนัก ร่องน้ำห้วยเม็ก ร่องน้ำห้วยบ่อแก หน้าฝนน้ำจะท่วมทุ่งนาทำให้การสัญจรไปมามีความลำบาก จากนั้นนายนาคพร้อมครอบครัวได้สร้างเรือเพื่อเป็นพาหนะ แต่พอสร้างเรือเสร็จยังไม่ได้ใช้งาน ก็เกิดเหตุไฟไหม้ป่าลุกลามมาเรื่อยๆจนไหม้เรือเหลือเพียงหัวเรือ จึงให้เรียกสถานที่นั้นว่า “ดอนหัวเรือ”

คำขวัญ

“ พริกหัวเรือเลื่องลือไกล ถิ่นกลองใหญ่แต่โบราณ ชาวบ้านใฝ่ธรรมะ มีพระนักพัฒนา มีศาลาเสาใหญ่ ”

นโยบายผู้บริหาร

“ น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างอนาคต มีรายได้มั่นคงยั่งยืน ”

วิสัยทัศน์

“ เกษตรปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ สิ่งแวดล้อมดี พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ”

ส่วนราชการ

ข้อมูลภายในหน่วยงาน สื่อข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ประจำองค์การบริการส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Integrity and Transparency Assessment

• โครงสร้าง

• ข้อมูลผู้บริหาร

• อำนาจหน้าที่

• แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา

• ข้อมูลการติดต่อ

• กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• ข่าวประชาสัมพันธ์

• แผนการดำเนินงานประจำปี

• ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

• นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

• การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

• หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

• แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

• การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

• มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

• การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Knowledge Management

• คู่มือสวัสดิการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

• คู่มือการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สปสช.

• คู่มือการทำบัตรประจำตัวภาครัฐ

• คู่มือการปฎิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการ

• คู่มือการปฎิบัติงานสารบัญ

• คู่มือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน

• คู่มือวินัย

• การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

• การพิมพ์หนังสือราชการ

• การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด

• การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล

• คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.

• แบบบันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน โรงเรือน และสิ่งปลูกสร้าง

• คู่มือการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX3000

รับเรื่องร้องเรียน

แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน ณ ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (สายตรงเจ้าหน้าที่)

แจ้งร้องเรียนร้องทุกข์

ภาพรวมผลการประเมิน ITA

รายละเอียดผลการประเมิน (คะแนนเฉลี่ย) ประจำปีงบประมาณ 2565

การปฎิบัติหน้าที่ 91.04%
การใช้งบประมาณ 83.86%
การใช้อำนาจ 82.38%
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 79.51%
การแก้ปัญหาการทุจริต 86.67%
คุณภาพการดำเนินงาน 94.89%
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 93.49%
การปรับปรุงการทำงาน 91.68%
การเปิดเผยข้อมูล 50.61%
การป้องกันการทุจริต 43.75%

ข้อมูลประชากร

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ประชากรทั้งหมด

เพศชาย

เพศหญิง

หลังคาเรือน

ประชาสัมพันธ์

  • ทั้งหมด
  • กิจกรรม
  • ข่าวสาร
  • ประกาศ

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการบ้านกาชาดอุบลราชธานี

วันที่ 25 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ร่วมกับ อำเภอเมืองอุบลราชธานี โดยนางสาวอุทัย โคตรตะ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นางสาวสุจิรา ชายแก้ว ปลัดอำเภอ นางสาววิจิตรา สำรวมจิตร์ ปลัดอำเภอ นางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ คณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ กำนันตำบลหัวเรือ ผู้นำท้องถิ่นตำบลหัวเรือ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการบ้านกาชาดอุบลราชธานี นายสุริยา บุญสุภา หมู่ที่ 4 ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

โครงการหมู่บ้านชุมชนตำบลหัวเรือน่าอยู่

วันที่ 25 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ ประธานสภาอบต.หัวเรือ ส.อบต.หัวเรือ หัวหน้าส่วนราชการอบต.หัวเรือ ร่วมกับ กำนันตำบลหัวเรือ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตร ผรส. ประชุมสัญจร ตามโครงการหมู่บ้านชุมชนตำบลหัวเรือน่าอยู่ ณ ศาลากลางบ้านค้อ หมู่ 9 และได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อมูลข่าวสารของทางราชการ รับทราบปัญหาของประชาชน และนำมากำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆ เพื่อการพัฒนาตำบลหัวเรือต่อไป

ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวเรือ

วันที่ 22 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ ร่วมกับ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลหัวเรือ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวเรือ

ลอกผักตบชวาและวัชพืชน้ำ คลองร่องน้ำห้วยบัวบั่ว

วันที่ 18 กันยายน 2566 โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ มอบหมายภารกิจเร่งด่วนให้เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ อบต.หัวเรือ ลงพื้นที่นำรถแบคโฮลอกผักตบชวาและวัชพืชน้ำ คลองร่องน้ำห้วยบัวบั่ว เพื่อให้การไหลระบายของน้ำเป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็วเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมฉับพลัน ในเขตตำบลหัวเรือ โดยคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ ได้ลงพื้นที่ดูแลความเรียบร้อยในครั้งนี้ด้วย

ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) “ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 19 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ และเจ้าหน้าที่อบต.หัวเรือ เข้าร่วมประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) “ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย

ครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ

วันที่ 17 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี และ โรงพยาบาลสุขภาพส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเรือ จัดโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีจสอ.สุชาติ วรรณภูชา ปลัดอบต.หัวเรือ กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการ ณ ศาลาบ้านหนองมุก หมู่ 2 โดยมีคณะวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเรือ หัวหน้าส่วนราชการอบต.หัวเรือ และผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

วันที่ 15 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ ได้เป็นประธานในพิธีปิดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ณ หอประชุมโรงเรียนนารีนุกูล ๒

ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

วันที่ 15 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันฯอบต.หัวเรือ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเบื้องต้นเพื่อรอการระบาย ในเขตตำบลหัวเรือ และตัดกิ่งไม้ที่พาดสายไฟฟ้าและตัดต้นไม้ไม่ให้ล้มขวางถนนเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับประชาชนที่สัญจรไปมา โดยคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ ได้ลงพื้นที่ดูแลความเรียบร้อยในครั้งนี้ด้วย

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (หมู่ 16)

วันที่ 15 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ ร่วมกิจกรรม ในโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (สมาร์ทอสม.4.0)ประจำปี 2566 โดยคณะผู้บริหาร อบต.หัวเรือ ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของอบต.หัวเรือ และได้สร้างการรับรู้และความเข้าใจในภารกิจด้านสาธารณสุข เช่น กิจกรรมการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก, กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ,กิจกรรมการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดบ้านหัวเรือทอง หมู่ 16

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

วันที่ 13 กันยายน 2566 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานประชาสัมพันธ์ หอกระจายข่าว และพบปะพี่น้องประชาชนตำบลหัวเรือ ในโครงการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาสู่ชุมชน (ครั้งที่ 3) ณ วัดหัวเรือ โดยมี นายวรพันธ์ ชำนิยันต์นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี นางสาววิจิตรา สำรวมจิตร์ ปลัดอำเภอปลัดอำเภอ นางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ กำนันตำบลหัวเรือ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้

รับสมัครเข้าร่วมการประกวดร้องสรภัญญะ

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ รับสมัครเข้าร่วมการประกวดร้องสรภัญญะ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 - 22 กันยายน 2566 เวลา 08.30– 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.30 น. ณ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ

โครงการบ้านกาชาดอุบลราชธานี

วันที่ 12 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ร่วมกับ อำเภอเมืองอุบลราชธานี โดยนางสาวอุทัย โคตรตะ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นางสาวสุจิรา ชายแก้ว ปลัดอำเภอ นางสาววิจิตรา สำรวมจิตร์ ปลัดอำเภอ นางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ คณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ กำนันตำบลหัวเรือ ผู้นำท้องถิ่นตำบลหัวเรือ หัวหน้าส่วนราชการอบต.หัวเรือ ร่วมพิธีลงเสาเอก ในโครงการบ้านกาชาดอุบลราชธานี นายสุริยา บุญสุภา บ้านหนองจอก หมู่ 4 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองฯ จ.อุบลราชธานี ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง เพจ : องค์การรบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โทร 045-950-330 จุฑาทิพย์-ภาพ/บุษกร-ข่าว/อรทัย-ตรวจ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

สิ่งที่น่าสนใจ

ฝ่ายบริหาร

นางประภาพร เลาหะวนิช

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 089-845-7689

นายวิรชัย หอมหวล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 098-712-3912

นางบังอร คำพันธ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 081-068-8315

นายสุริยา สายแวว

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 093-532-3519 , Email : suriya.mold@gmail.com

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ติดต่อ

หมู่ที่ 16 บ้านหัวเรือทอง ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ติดต่อสอบถาม

045-950-330

Loading
ข้อความถูกส่งถึงเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว! จะติดต่อกลับโดยด่วน
เว็บเก่า