ประวัติตำบลหัวเรือ

ในประมาณปี พ.ศ.2327 นายนาคเดิมมีภูมิลำเนาอยู่หนองบัวลำภู เมื่อปี พ.ศ.2322 ได้พาครอบครัวติดตาม พระวอพระตา ลงมาจนถึงเมืองอุบลฯ ต่อมานายนาคได้พาครอบครัวออกจากเมืองอุบลฯ เพื่อหาทำเลที่เหมาะสมที่จะประกอบอาชีพจนมาถึงบริเวณที่คิดว่าเหมาะสมเป็นทุ่งกว้างใหญ่ คือทุ่งหนองโนและตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านตองหมอน ซึ่งมีวัดตั้งอยู่ชื่อว่า "วัดอุงมุง" ลักษณะของทุ่งหนองโนเป็นที่รวมของร่องน้ำหลายสายไหลมาผ่าน เช่น ร่องน้ำหนองจอก ร่องน้ำหนองยาง ร่องน้ำหนองจำนัก ร่องน้ำห้วยเม็ก ร่องน้ำห้วยบ่อแก หน้าฝนน้ำจะท่วมทุ่งนาทำให้การสัญจรไปมามีความลำบาก จากนั้นนายนาคพร้อมครอบครัวได้สร้างเรือเพื่อเป็นพาหนะ แต่พอสร้างเรือเสร็จยังไม่ได้ใช้งาน ก็เกิดเหตุไฟไหม้ป่าลุกลามมาเรื่อยๆจนไหม้เรือเหลือเพียงหัวเรือ จึงให้เรียกสถานที่นั้นว่า “ดอนหัวเรือ”

คำขวัญ

“ พริกหัวเรือเลื่องลือไกล ถิ่นกลองใหญ่แต่โบราณ ชาวบ้านใฝ่ธรรมะ มีพระนักพัฒนา มีศาลาเสาใหญ่ ”

นโยบายผู้บริหาร

“ น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างอนาคต มีรายได้มั่นคงยั่งยืน ”

วิสัยทัศน์

“ เกษตรปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ สิ่งแวดล้อมดี พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ”

ส่วนราชการ

ข้อมูลภายในหน่วยงาน สื่อข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ประจำองค์การบริการส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Integrity and Transparency Assessment

• โครงสร้าง

• ข้อมูลผู้บริหาร

• อำนาจหน้าที่

• แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา

• ข้อมูลการติดต่อ

• กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• ข่าวประชาสัมพันธ์

• แผนการดำเนินงานประจำปี

• ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

• นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

• การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

• หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

• แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

• การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

• มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

• การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Knowledge Management

• คู่มือสวัสดิการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

• คู่มือการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สปสช.

• คู่มือการทำบัตรประจำตัวภาครัฐ

• คู่มือการปฎิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการ

• คู่มือการปฎิบัติงานสารบัญ

• คู่มือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน

• คู่มือวินัย

• การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

• การพิมพ์หนังสือราชการ

• การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด

• การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล

• คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.

• แบบบันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน โรงเรือน และสิ่งปลูกสร้าง

• คู่มือการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX3000

รับเรื่องร้องเรียน

แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน ณ ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (สายตรงเจ้าหน้าที่)

แจ้งร้องเรียนร้องทุกข์

ภาพรวมผลการประเมิน ITA

รายละเอียดผลการประเมิน (คะแนนเฉลี่ย) ประจำปีงบประมาณ 2565

การปฎิบัติหน้าที่ 91.04%
การใช้งบประมาณ 83.86%
การใช้อำนาจ 82.38%
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 79.51%
การแก้ปัญหาการทุจริต 86.67%
คุณภาพการดำเนินงาน 94.89%
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 93.49%
การปรับปรุงการทำงาน 91.68%
การเปิดเผยข้อมูล 50.61%
การป้องกันการทุจริต 43.75%

ข้อมูลประชากร

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ประชากรทั้งหมด

เพศชาย

เพศหญิง

หลังคาเรือน

ประชาสัมพันธ์

  • ทั้งหมด
  • กิจกรรม
  • ข่าวสาร
  • ประกาศ

ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันนี้ 31 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ และเจ้าหน้าที่อบต.หัวเรือ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอบต.หัวเรือ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี, สถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี และบ้านค้อ หมู่ 9 ที่ได้ออกปฏิบัติงานฉีดพ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. 2566 ค่ะ

ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบวัสดุการแพทย์

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการด้วยรักเหนือรัก นำโดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายก อบต.หัวเรือ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.หัวเรือ และทีม อสม.ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบวัสดุการแพทย์ เครื่องบริโภคให้แก่ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในตำบลหัวเรือ จำนวน 3 ราย เพื่อใช้ในกิจวัตรประจำวันและแบ่งเบาภาระแก่ผู้ดูแลในเบื้องต้น

โครงการหมู่บ้านชุมชนตำบลหัวเรือน่าอยู่

วันนี้ 26 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ ประธานสภาอบต.หัวเรือ ส.อบต.หัวเรือ หัวหน้าส่วนราชการอบต.หัวเรือ ร่วมกับ กำนันตำบลหัวเรือ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตร ผรส. ประชุมสัญจร ตามโครงการหมู่บ้านชุมชนตำบลหัวเรือน่าอยู่ ณ วัดบ้านสำราญ หมู่ 7 และได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อมูลข่าวสารของทางราชการ รับทราบปัญหาของประชาชน และนำมากำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆ เพื่อการพัฒนาตำบลหัวเรือค่ะ

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิชนายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ และเจ้าหน้าที่อบต.หัวเรือ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม ณ บริเวณริมฝั่งชลประทานหนองช้างใหญ่ บ้านสำราญ หมู่ 7 ตำบลหัวเรือค่ะ

ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอสม.

วันนี้ 25 พฤษภาคม 2566 โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ ได้มอบหมายนางบังอร คำพันธ์ รองนายกอบต.หัวเรือ และนายสุริยา สายแวว เลขาฯนายกอบต.หัวเรือ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอสม.ในการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย ด้วยรักเหนือรัก ระดับศีล 5 ประจำปี 2566 ณ ศาลากลางบ้านหนองจอก หมู่ 4 และคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือได้พบปะอสม.ทั้ง 16 หมู่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาในห้วงเดือนพฤษภาคมที่อบต.หัวเรือได้จัดขึ้นค่ะ

ประชุมคณะทำงานโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อกำหนดแผนการฉีดพ่นหมอกควันควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือค่ะ

ส่งมอบการซ่อมแซมบ้านคนพิการ

วันนี้ 23 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ เจ้าหน้าที่อบต.หัวเรือ ผู้นำชุมชน ส่งมอบการซ่อมแซมบ้านคนพิการ จำนวน 2 หลัง 1. นายแสวง นามเจริญ บ้านหนองจำนัก หมู่ที่ 8 2. นางสาวพุดทา สีม่วง บ้านหนองก่าน หมู่ 12 #ขอบคุณผู้นำชุมชนจิตอาสา และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีในการสนับสนุนงบประมาณโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการตำบลหัวเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ค่ะ

พิธีเปิดงานบุญบั้งไฟตำบลหัวเรือ ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ร่วมกับ วัดหัวเรือ ได้จัดพิธีเปิดงานบุญบั้งไฟตำบลหัวเรือ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายสิทธิพล เลาหะวนิช รองนายกอบจ.อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานในพิธี โดยมีนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และมีกำนันตำบลหัวเรือ คณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมพิธีเปิด ณ วัดหัวเรือ ตำบลหัวเรือ โดยกิจกรรมในวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 เป็นการประกวดขบวนฟ้อนรำและบั้งไฟสวยงาม ประจำปี 2566 ค่ะ

พิธีเปิดงานประกวดนางงามบุญบั้งไฟตำบลหัวเรือ

#งานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหัวเรือ66 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ร่วมกับวัดหัวเรือ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหัวเรือ ประจำปี 2566 ณ วัดหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราขธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธี โดยมีนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน พร้อมกับคณะผู้บริหารอบจ.อุบลราชธานี สมาชิกสภาอบจ.อุบลราชธานี กำนันตำบลหัวเรือ คณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วยค่ะ ซึ่งภายในงานวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 มีกิจกรรม ประกวดกองเส็งเล็ก ประกวดนางงามบุญบั้งไฟตำบลหัวเรือ การออกร้านจำหน่ายสินค้าของคนในชุมชนค่ะ

มอบข้าวก้นบาตรให้กับผู้ด้อยโอกาสตำบลหัวเรือประจำเดือนพฤษภาคม 2566

วันนี้ 19 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ร่วมกับ วัดหัวเรือ วัดบ้านสำราญ โรงเรียนบ้านสำราญ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเรือ และผู้นำตำบลหัวเรือ ได้ลงพื้นที่มอบข้าวก้นบาตรให้กับผู้ด้อยโอกาสตำบลหัวเรือประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ในกิจกรรม ถนนสายวัฒนธรรม นำสู่ทาน ศีล ภาวนา และการสงเคราะห์ ตามโครงการถนนสายวัฒนธรรมตำบลหัวเรือค่ะ

กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนพฤษภาคม 2566

เช้าวันนี้ 19 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ร่วมกับ วัดหัวเรือ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเช้าประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ตามเส้นทางถนนสายวัฒนธรรม และร่วมถวายสังฆทาน ณ ศาลานาบุญวัดบ้านหัวเรือ โดยมีนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ เจ้าหน้าที่อบต.หัวเรือ ผู้นำท้องถิ่นร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ

สำรวจความต้องการในการสร้างบ้านพักอาศัย

วันนี้ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น . องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ และเจ้าหน้าที่อบต.หัวเรือ ได้ลงพื้นที่ บ้านหนองจอก หมู่ 4 ตำบลหัวเรือ เพื่อสำรวจความต้องการในการสร้างบ้านพักอาศัย ในโครงการบ้านกาชาดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง รายนายสุริยา บุญสุภา และคณะกรรมการกองทุนหลักหลัประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อบต.หัวเรือ ลงพื้นที่ มอบของอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะพึงพิง ราย นายเรวัตน์ กุลแก้ว บ้านหนองจอก หมู่ 4 ค่ะ

สิ่งที่น่าสนใจ

ฝ่ายบริหาร

นางประภาพร เลาหะวนิช

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 089-845-7689

นายวิรชัย หอมหวล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 098-712-3912

นางบังอร คำพันธ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 081-068-8315

นายสุริยา สายแวว

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 093-532-3519 , Email : suriya.mold@gmail.com

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ติดต่อ

หมู่ที่ 16 บ้านหัวเรือทอง ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ติดต่อสอบถาม

045-950-330

Loading
ข้อความถูกส่งถึงเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว! จะติดต่อกลับโดยด่วน
เว็บเก่า