ประวัติตำบลหัวเรือ

ในประมาณปี พ.ศ.2327 นายนาคเดิมมีภูมิลำเนาอยู่หนองบัวลำภู เมื่อปี พ.ศ.2322 ได้พาครอบครัวติดตาม พระวอพระตา ลงมาจนถึงเมืองอุบลฯ ต่อมานายนาคได้พาครอบครัวออกจากเมืองอุบลฯ เพื่อหาทำเลที่เหมาะสมที่จะประกอบอาชีพจนมาถึงบริเวณที่คิดว่าเหมาะสมเป็นทุ่งกว้างใหญ่ คือทุ่งหนองโนและตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านตองหมอน ซึ่งมีวัดตั้งอยู่ชื่อว่า "วัดอุงมุง" ลักษณะของทุ่งหนองโนเป็นที่รวมของร่องน้ำหลายสายไหลมาผ่าน เช่น ร่องน้ำหนองจอก ร่องน้ำหนองยาง ร่องน้ำหนองจำนัก ร่องน้ำห้วยเม็ก ร่องน้ำห้วยบ่อแก หน้าฝนน้ำจะท่วมทุ่งนาทำให้การสัญจรไปมามีความลำบาก จากนั้นนายนาคพร้อมครอบครัวได้สร้างเรือเพื่อเป็นพาหนะ แต่พอสร้างเรือเสร็จยังไม่ได้ใช้งาน ก็เกิดเหตุไฟไหม้ป่าลุกลามมาเรื่อยๆจนไหม้เรือเหลือเพียงหัวเรือ จึงให้เรียกสถานที่นั้นว่า “ดอนหัวเรือ”

คำขวัญ

“ พริกหัวเรือเลื่องลือไกล ถิ่นกลองใหญ่แต่โบราณ ชาวบ้านใฝ่ธรรมะ มีพระนักพัฒนา มีศาลาเสาใหญ่ ”

นโยบายผู้บริหาร

“ น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างอนาคต มีรายได้มั่นคงยั่งยืน ”

วิสัยทัศน์

“ เกษตรปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ สิ่งแวดล้อมดี พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ”

ส่วนราชการ

ข้อมูลภายในหน่วยงาน สื่อข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ประจำองค์การบริการส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Integrity and Transparency Assessment

• โครงสร้าง

• ข้อมูลผู้บริหาร

• อำนาจหน้าที่

• แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา

• ข้อมูลการติดต่อ

• กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• ข่าวประชาสัมพันธ์

• แผนการดำเนินงานประจำปี

• ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

• นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

• การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

• หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

• แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

• การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

• มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

• การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Knowledge Management

• คู่มือสวัสดิการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

• คู่มือการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สปสช.

• คู่มือการทำบัตรประจำตัวภาครัฐ

• คู่มือการปฎิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการ

• คู่มือการปฎิบัติงานสารบัญ

• คู่มือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน

• คู่มือวินัย

• การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

• การพิมพ์หนังสือราชการ

• การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด

• การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล

• คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.

• แบบบันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน โรงเรือน และสิ่งปลูกสร้าง

• คู่มือการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX3000

รับเรื่องร้องเรียน

แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน ณ ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (สายตรงเจ้าหน้าที่)

แจ้งร้องเรียนร้องทุกข์

ภาพรวมผลการประเมิน ITA

รายละเอียดผลการประเมิน (คะแนนเฉลี่ย) ประจำปีงบประมาณ 2565

การปฎิบัติหน้าที่ 91.04%
การใช้งบประมาณ 83.86%
การใช้อำนาจ 82.38%
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 79.51%
การแก้ปัญหาการทุจริต 86.67%
คุณภาพการดำเนินงาน 94.89%
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 93.49%
การปรับปรุงการทำงาน 91.68%
การเปิดเผยข้อมูล 50.61%
การป้องกันการทุจริต 43.75%

ข้อมูลประชากร

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ประชากรทั้งหมด

เพศชาย

เพศหญิง

หลังคาเรือน

ประชาสัมพันธ์

  • ทั้งหมด
  • กิจกรรม
  • ข่าวสาร
  • ประกาศ

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาองค์การบริหารสวนตำบลหัวเรือ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ และคณะกรรมการการศึกษาองค์การบริหารสวนตำบลหัวเรือ ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาองค์การบริหารสวนตำบลหัวเรือ ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการการศึกษาองค์การบริหารสวนตำบลหัวเรือชุดใหม่ และข้อหารืออื่นๆ ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ คณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ หัวหน้าส่วนราชการอบต.หัวเรือ และเจ้าหน้าที่อบต.หัวเรือ ร่วมพิธีลงเสาเอก เสาโท บ้านนายสุบรร เลื่อมใส บ้านเลขที่ 16 หมู่ 3 ตำบลหัวเรือ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการตำบลหัวเรือ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เปิดงานประเพณีลอยกระทงตำบลหัวเรือ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมวัดหัวเรือ ผู้นำฝ่ายปกครองท้องถิ่น ส.อบต.หัวเรือ จัดงานโครงการงานประเพณีลอยกระทงตำบลหัวเรือ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองหัวลิง หมู่ 16 ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ เป็นประธานกล่าวเปิดงานประเพณีลอยกระทงตำบลหัวเรือ พร้อมด้วยกำนันตำบลหัวเรือ ผู้นำฝ่ายปกครอง ประธานสภาอบต.หัวเรือ สมาชิกสภาอบต.หัวเรือ แขกผู้มีเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรม ประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทงสวยงาม กิจกรรมการขอขมาแม่น้ำคงคา การแสดงของเยาวชนในตำบลหัวเรือ การแสดงดนตรีจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 การแสดงฟ้อนรำจากโรงเรียนนารีนุกูล ๒ กิจกรรมประกวดพืชผลทางการเกษตรของวัดหัวเรือ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง เพจ : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เข้าร่วมโครงการตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์พระราชา

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 องค์กาบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ และเจ้าหน้าที่อบต.หัวเรือ ได้เข้าร่วมโครงการตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์พระราชา และการแสดงผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2566 ณ หอประชุมเกษตร ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 อุบลราชธานี

ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ร่วมกับ กองบุญทุนกลางตำบลหัวเรือ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคให้กับครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอัคคีภัย จำนวน 1 ราย ในเขตตำบลหัวเรือ

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการงานประเพณีลอยกระทงตำบลหัวเรือ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการงานประเพณีลอยกระทงตำบลหัวเรือ ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองหัวลิง หมู่ที่ 16 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ภายในงานมีกิจกรรม ประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทงสวยงาม กิจกรรมการขอขมาแม่น้ำคงคา กิจกรรมประกวดพืชผลทางการเกษตรของวัดหัวเรือ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือจึงขอเชิญชวน พ่อแม่พี่น้องทั้งในพื้นที่หรือบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมงานในครั้งนี้

จัดกิจกรรมรณรงค์ "ล้างตลาดทั่วโลก สร้างความมั่นใจด้วยหลัก5ประการ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จัดกิจกรรมรณรงค์ "ล้างตลาดทั่วโลก สร้างความมั่นใจด้วยหลัก5ประการ ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ณ ตลาดสดบ้านหัวเรือ หมู่ที่3 โดยมีนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ คณะผู้บริหาร อบต.หัวเรือ หัวหน้าส่วนราชการ อบต.หัวเรือ เจ้าหน้าที่ อบต.หัวเรือ และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

โครงการหมู่บ้านชุมชนตำบลหัวเรือน่าอยู่ หมู่ 11

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ ประธานสภาอบต.หัวเรือ ส.อบต.หัวเรือ คณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ หัวหน้าส่วนราชการอบต.หัวเรือ ร่วมกับ กำนันตำบลหัวเรือ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตร ผรส. ประชุมสัญจร ตามโครงการหมู่บ้านชุมชนตำบลหัวเรือน่าอยู่ ณ ศาลากลางบ้านหัวเรือ หมู่ 11 และได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อมูลข่าวสารของทางราชการ รับทราบปัญหาของประชาชน และนำมากำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆ เพื่อการพัฒนาตำบลหัวเรือต่อไป

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ มอบหมายให้นางบังอร คำพันธ์ รองนายกอบต.หัวเรือ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษา ศีล ๕ ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม" ณ วัดกลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Kick Off กิจกรรมหมู่บ้านศีลธรรม นำสู่หมู่บ้านยังยืน (Sustainable Village)

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ร่วมกับ อำเภอเมืองอุบลราชธานี โดยนางสาวอุทัย โคตรตะ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นางสาววิจิตรา สำรวมจิตร์ ปลัดอำเภอประจำตำบลหัวเรือ นางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ กำนันตำบลหัวเรือ ผู้นำท้องถิ่นทั้ง 16 หมู่บ้าน หน่วยงานราชการใกล้เคียง จิตอาสา และเจ้าหน้าที่อบต.หัวเรือ ร่วมกิจกรรม Kick Off กิจกรรมหมู่บ้านศีลธรรม นำสู่หมู่บ้านยังยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ วัดหัวเรือ ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมตักบาตร กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดและชุมชน กิจกรรมเพิ่มคลังยา คลังอาหารชุมชน(ปลูกพืชผักสวนครัว) กิจกรรมแบ่งปันข้าวสาร อาหารแห้ง นมก้นบาตร ให้คนในหมู่บ้านตำบลหัวเรือ

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ดำรงธรรม

เรื่อง มาตราการในการป้องปรามการแอบอ้างเป็นศูนย์ดำรงธรรม ช่องทางการติดต่อศูนย์ดำรงธรรม ให้ติดต่อ ณ ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงฑรรมอำเภอ แลศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสายด่วน 1576 โทรฟรี 24 ชั่วโมง ช่องทางของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด https://drive.google.com/file/d/1YjuITI9uO6KLxh6qKagKpB03FitNvDOB/view

ประชุมและปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนในปีการศึกษา 2567

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ เป็นประธานประชุมและปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนในปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมเล็กโรงเรียนนารีนุกูล ๒

สิ่งที่น่าสนใจ

ฝ่ายบริหาร

นางประภาพร เลาหะวนิช

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 089-845-7689

นายวิรชัย หอมหวล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 098-712-3912

นางบังอร คำพันธ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 081-068-8315

นายสุริยา สายแวว

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 093-532-3519 , Email : suriya.mold@gmail.com

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ติดต่อ

หมู่ที่ 16 บ้านหัวเรือทอง ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ติดต่อสอบถาม

045-950-330

Loading
ข้อความถูกส่งถึงเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว! จะติดต่อกลับโดยด่วน
เว็บเก่า