ข้อมูลอ้างอิง

  • ประเภท: กิจกรรม
  • ผู้สร้าง: admin
  • วันที่สร้าง: 23 มกราคม, 2566
  • ลิงค์กระจายข่าว:

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการลงพื้นที่มอบของอุปโภค บริโภค

วันนี้ 20 มกราคม 2566 โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบต.หัวเรือลงพื้นที่ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการด้วย "รักเหนือรัก" โดยนายสุริยา สายแวว ประธานศูนย์ฯ พร้อมกรรมการศูนย์ /CM / CG / อสม. / ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่มอบของอุปโภค บริโภค ให้กับผู้ด้อยโอกาส และผู้มีภาวะพึงพิง จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1. นางชัยวรรณ ยุทธกิจ บ้านหัวเรือ หมู่ 11 2.นายหนูสิน จอมหงษ์ บ้านทุ่งขามเหนือ หมู่ 15 เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและได้ประสานให้แพทย์และ cg ได้ดูแลต่อไปค่ะ