ข้อมูลอ้างอิง

  • ประเภท: กิจกรรม
  • ผู้สร้าง: admin
  • วันที่สร้าง: 20 กันยายน, 2565
  • ลิงค์กระจายข่าว: www.example.com

ฉีดพ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันนี้ 20 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอบต.หัวเรือ ออกปฏิบัติงานฉีดพ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยลงพื้นที่บ้านทุ่งหนองพอก หมู่ 13 ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อบต.หัวเรือ ขอขอบคุณ ผู้นำหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน บ้านทุ่งหนองพอก หมู่ 13 และ คุณหมอจากโรงพยาบาลชุมชนตำบลหัวเรือ ที่อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่อบต.หัวเรือค่ะ