ข้อมูลอ้างอิง

  • ประเภท: กิจกรรม
  • ผู้สร้าง: admin
  • วันที่สร้าง: 19 กันยายน, 2565
  • ลิงค์กระจายข่าว: www.example.com

ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้

วันนี้ 19 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายสิทธิพล เลาหะวนิช รองนายก อบจ.อุบลราชธานี พร้อมกองสวัสดิการอบจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ จำนวน 3 ราย ดังนี้ (1)นางสาวสุข สายแวว บ้านหัวเรือ ม.3 (2)นายสุบรร เลื่อมใส บ้านหัวเรือ ม.3 (3)นางทองใบ หอมวงค์ บ้านค้อ ม.9 และมอบรถสามล้อโยกคนพิการ รายนายบุญช่วย เกิดสมบูรณ์ บ้านหนองก่าน ม.12ค่ะ