ข้อมูลอ้างอิง

  • ประเภท: กิจกรรม
  • ผู้สร้าง: admin
  • วันที่สร้าง: 15 กันยายน, 2565
  • ลิงค์กระจายข่าว: www.example.com

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน

วันนี้ 15 กันยายน 2565 โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน ของพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมกับมอบเกลือไอโอดีนให้ประชาชนบ้านหัวเรือ หมู่ 1 ณ ศาลากลางบ้านหัวเรือ หมู่ 1 ค่ะ