ข้อมูลอ้างอิง

  • ประเภท: กิจกรรม
  • ผู้สร้าง: admin
  • วันที่สร้าง: 28 มิถุนายน, 2565
  • ลิงค์กระจายข่าว: www.example.com

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักเล่าเรื่องชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

วันนี้ 28 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักเล่าเรื่องชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการชาวมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ ทาปทา คณบดี คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ และนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ ได้กล่าวต้อนรับคณะ ณ ห้องประชุมและกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือค่ะ