ข้อมูลอ้างอิง

  • ประเภท: กิจกรรม
  • ผู้สร้าง: admin
  • วันที่สร้าง: 27 มิถุนายน, 2565
  • ลิงค์กระจายข่าว: www.example.com

ส่งมอบการซ่อมแซมบ้านคนพิการ

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ เจ้าหน้าที่อบต.หัวเรือ ผู้นำชุมชน ส่งมอบการซ่อมแซมบ้านคนพิการ จำนวน 2 หลัง 1. นายกงจักร ทีอูทิต บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 6 2. นางพาฝัน กุลแก้ว บ้านทึ่งหนองพอก หมู่ที่ 13 #ขอบคุณผู้นำชุมชนจิตอาสา และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีในการสนับสนุนงบประมาณโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการค่ะ