ข้อมูลอ้างอิง

  • ประเภท: กิจกรรม
  • ผู้สร้าง: admin
  • วันที่สร้าง: 26 พฤษภาคม, 2565
  • ลิงค์กระจายข่าว: www.example.com

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ภาวะผู้นำของผู้นำชุมชนและการเขียนโครงการ"

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จัดโครงการชาวคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ภาวะผู้นำของผู้นำชุมชนและการเขียนโครงการ" ในวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ ทาปทา คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ และนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ ได้กล่าวต้อนรับ ณ หอประชุมและกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือค่ะ