ข้อมูลอ้างอิง

  • ประเภท: กิจกรรม
  • ผู้สร้าง: admin
  • วันที่สร้าง: 26 พฤษภาคม, 2565
  • ลิงค์กระจายข่าว: www.example.com

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี จัดโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขา การทำขนมเบเกอรี่ (จำนวน 18 ชั่วโมง) ระหว่านวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2565 โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ ได้มอบหมายให้ นายสุริยา สายแวว เลขานุการนายกอบต.หัวเรือ กล่าวเปิดโครงการ ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือค่ะ