ข้อมูลอ้างอิง

  • ประเภท: ข่าวสาร
  • ผู้สร้าง: mild
  • วันที่สร้าง: 5 พฤษภาคม, 2565
  • ลิงค์กระจายข่าว: www.example.com

ประสัมพันธ์ จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารบริการสาธารณะ สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา

ขอความร่วมมือจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารบริการสาธารณะ สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา เพื่อให้ผู้พิการและคนชราสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 045-950330

ไฟล์แนบ :: DOWNLOAD !