ข่าวสารทั้งหมด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ลำดับ หัวข้อ ประเภท ผู้สร้าง วันที่เผยแพร่
1 ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก กิจกรรม admin 21 กันยายน, 2565
2 ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม กิจกรรม admin 21 กันยายน, 2565
3 เปิดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ กิจกรรม admin 21 กันยายน, 2565
4 ฉีดพ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก กิจกรรม admin 20 กันยายน, 2565
5 ลงพื้นที่ช่วยเหลือน้ำท่วม กิจกรรม admin 20 กันยายน, 2565
6 ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ กิจกรรม admin 19 กันยายน, 2565
7 พิธีมอบเกียรติบัตร กิจกรรม admin 19 กันยายน, 2565
8 โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมดุล กิจกรรม admin 19 กันยายน, 2565
9 โครงการIQและEQเด็กปฐมวัย กิจกรรม admin 16 กันยายน, 2565
10 จดหมายข่าวอบต.หัวเรือประจำเดือนสิงหาคม 2565 ข่าวสาร admin 16 กันยายน, 2565
11 มอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน กิจกรรม admin 15 กันยายน, 2565
12 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน กิจกรรม admin 15 กันยายน, 2565
13 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนารีนุกูล ๒ กิจกรรม admin 15 กันยายน, 2565
14 ส่งมอบเครื่องทำพริกแกงและเครื่องสลัดน้ำมัน กิจกรรม admin 15 กันยายน, 2565
15 คณะผู้บริหารลงพื้นที่บริเวณน้ำท่วมขังเพื่อรับฟังและเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง กิจกรรม admin 15 กันยายน, 2565
16 คณะผู้บริหารลงพื้นที่บริเวณน้ำท่วมขังเพื่อรับฟังและเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง กิจกรรม admin 15 กันยายน, 2565
17 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้ง 11 ประกาศ admin 12 กันยายน, 2565
18 ร่วมกิจกรรมบุญสังฆทาน เผือก มัน ประจำปี กิจกรรม admin 8 กันยายน, 2565
19 ประชุมคณะทำงานถนนสายวัฒนธรรม กิจกรรม admin 8 กันยายน, 2565
20 ทำบุญตักบาตรเช้าตามถนนวัฒนธรรม กิจกรรม admin 8 กันยายน, 2565
21 ฉีดพ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก กิจกรรม admin 8 กันยายน, 2565
22 แจ้งประชาสัมพันธ์ การโอนชำระค่าขยะมูลฝอยอบต.หัวเรือ แบบออนไลน์ ข่าวสาร admin 8 กันยายน, 2565
23 ฉีดพ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก กิจกรรม admin 8 กันยายน, 2565
24 โครงการส่งเสริมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยฯ กิจกรรม admin 26 สิงหาคม, 2565
25 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 26 สิงหาคม, 2565
26 จดหมายข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ข่าวสาร admin 26 สิงหาคม, 2565
27 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรม admin 24 สิงหาคม, 2565
28 ส่งมอบวัสดุโครงการปรับสภาพบ้านคนพิการและผู้สูงอายุตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 24 สิงหาคม, 2565
29 ประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน กิจกรรม admin 23 สิงหาคม, 2565
30 นำร่องเส้นทางการท่องเที่ยวตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 23 สิงหาคม, 2565
31 เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการดูแลสุขภาพ กิจกรรม admin 19 สิงหาคม, 2565
32 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้ง 10 ประกาศ admin 19 สิงหาคม, 2565
33 ประชุมตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเหตุโรงเรียนนารีนุกูล ๒ ไม่มีไฟฟ้าใช้ กิจกรรม admin 19 สิงหาคม, 2565
34 ประชุมภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
35 มอบข้าวก้นบาตร กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
36 ตักบาตรเช้าตามถนนสายวัฒนธรรม กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
37 ถนนสายวัฒนธรรมตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
38 โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
39 กิจกรรมผู้สูงอายุบ้านหัวเรือ กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
40 ประชุมรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
41 กล่าวเปิดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
42 ทำบุญตักบาตร กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
43 รับมอบเครื่องจักรกล จากอบจ.อุบลราชธานี กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
44 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล อบจ.อุบลราชธานี คัพ กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
45 เลือกตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลหัวเรือประจำปี2565 กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
46 มอบเงินช่วยเหลือการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
47 ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
48 วันเข้าพรรษา กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
49 โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีนในชุมชน กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
50 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
51 กิจกรรมผู้สูงอายุบ้านหัวเรือ กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
52 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประกาศ admin 17 สิงหาคม, 2565
53 จดหมายข่าวอบต.หัวเรือประจำเดือนมิถุนายน 2565 ข่าวสาร admin 11 กรกฎาคม, 2565
54 มอบข้าวก้นบาตรและสิ่งของเครื่องใช้ให้การสงเคราะห์กับผู้ด้อยโอกาสตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 5 กรกฎาคม, 2565
55 ทำบุญตักบาตรเช้าตามถนนวัฒนธรรมตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 5 กรกฎาคม, 2565
56 เปิดงานถนนคนเดินสายวัฒนธรรมชุมชนบ้านหัวเรือ กิจกรรม admin 5 กรกฎาคม, 2565
57 ปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักเล่าเรื่องชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรม admin 5 กรกฎาคม, 2565
58 ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดิน ประกาศ admin 5 กรกฎาคม, 2565
59 จดหมายข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ข่าวสาร admin 1 กรกฎาคม, 2565
60 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักเล่าเรื่องชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรม admin 28 มิถุนายน, 2565
61 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ข่าวสาร admin 28 มิถุนายน, 2565
62 มอบของใช้จำเป็น เครื่องอุปโภค บริโภค กิจกรรม admin 27 มิถุนายน, 2565
63 ส่งมอบการซ่อมแซมบ้านคนพิการ กิจกรรม admin 27 มิถุนายน, 2565
64 กิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อประดับในนิทรรศการ "สวนผีเสื้อและดอกไม้ป่าแห่งความภักดี" กิจกรรม admin 16 มิถุนายน, 2565
65 จัดการแข่งขันกีฬารอบชิงชนะเลิศ และจัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาตำบลหัวเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "หัวเรือคัพ" ครั้งที่ 1 กิจกรรม admin 16 มิถุนายน, 2565
66 เชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ข่าวสาร admin 13 มิถุนายน, 2565
67 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ภาวะผู้นำของผู้นำชุมชนและการเขียนโครงการ" กิจกรรม admin 26 พฤษภาคม, 2565
68 โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ กิจกรรม admin 26 พฤษภาคม, 2565
69 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาตำบลหัวเรือ "หัวเรือคัพ" กิจกรรม admin 26 พฤษภาคม, 2565
70 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ประกาศ admin 11 พฤษภาคม, 2565
71 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ประกาศ admin 11 พฤษภาคม, 2565
72 เปิดงานท่องเที่ยวเชิงเกษตรไร่องุ่นแม่พิกุล กิจกรรม mild 10 พฤษภาคม, 2565
73 ประสัมพันธ์ จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารบริการสาธารณะ สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา ข่าวสาร mild 5 พฤษภาคม, 2565
74 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ประกาศ admin 18 เมษายน, 2565
75 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2565 ประกาศ admin 18 เมษายน, 2565
76 น้ำพริกและหม่ำอีสาน กิจกรรม admin 11 เมษายน, 2565
77 มอบถุงยังชีพตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 1 เมษายน, 2565
78 มอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน กิจกรรม admin 1 เมษายน, 2565
79 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 ประกาศ admin 31 มีนาคม., 2565
80 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประกาศ admin 31 มีนาคม., 2565
81 สัมภาษณ์กับสื่อ เกี่ยวกับพริกหัวเรือ กิจกรรม admin 21 มีนาคม., 2565
82 มอบของอุปโภค บริโภค และเงินบริจาคให้ผู้ด้อยโอกาสตำบลหัวเรือ เนื่องในวันสตรีสากล กิจกรรม admin 7 มีนาคม., 2565
83 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2565 และบูรณาการร่วมกับโครงการศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เคลื่อนที่ หมู่ที่ 3 กิจกรรม admin 7 มีนาคม., 2565
84 ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี 2565 กิจกรรม admin 6 มีนาคม., 2565
85 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2565 และบูรณาการร่วมกับโครงการศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เคลื่อนที่ กิจกรรม admin 6 มีนาคม., 2565
86 หัวเรือคัพ กิจกรรม admin 6 มีนาคม., 2565
87 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ประกาศ admin 2 มีนาคม., 2565
88 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ครั้งแรก ข่าวสาร admin 2 มีนาคม., 2565
89 ลงพื้นที่เพื่อตรวจคัดกรองเชิงรุกค้นหาผู้ป่วย โควิด-19 ณ ตลาดกกค้อ กิจกรรม admin 2 มีนาคม., 2565
90 การกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ข่าวสาร admin 2 มีนาคม., 2565
91 การกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ข่าวสาร admin 2 มีนาคม., 2565
92 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 ประกาศ admin 2 มีนาคม., 2565
93 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ สมัยประชุมมสมมันสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1/2565 กิจกรรม admin 2 มีนาคม., 2565
94 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ. 2565 ประกาศ admin 2 มีนาคม., 2565
95 ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กิจกรรม admin 2 มีนาคม., 2565