ข่าวสารทั้งหมด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ลำดับ หัวข้อ ประเภท ผู้สร้าง วันที่เผยแพร่
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ประกาศ admin 11 พฤษภาคม, 2565
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ประกาศ admin 11 พฤษภาคม, 2565
3 เปิดงานท่องเที่ยวเชิงเกษตรไร่องุ่นแม่พิกุล กิจกรรม mild 10 พฤษภาคม, 2565
4 ประสัมพันธ์ จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารบริการสาธารณะ สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา ข่าวสาร mild 5 พฤษภาคม, 2565
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ประกาศ admin 18 เมษายน, 2565
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2565 ประกาศ admin 18 เมษายน, 2565
7 น้ำพริกและหม่ำอีสาน กิจกรรม admin 11 เมษายน, 2565
8 มอบถุงยังชีพตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 1 เมษายน, 2565
9 มอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน กิจกรรม admin 1 เมษายน, 2565
10 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 ประกาศ admin 31 มีนาคม., 2565
11 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประกาศ admin 31 มีนาคม., 2565
12 สัมภาษณ์กับสื่อ เกี่ยวกับพริกหัวเรือ กิจกรรม admin 21 มีนาคม., 2565
13 มอบของอุปโภค บริโภค และเงินบริจาคให้ผู้ด้อยโอกาสตำบลหัวเรือ เนื่องในวันสตรีสากล กิจกรรม admin 7 มีนาคม., 2565
14 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2565 และบูรณาการร่วมกับโครงการศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เคลื่อนที่ หมู่ที่ 3 กิจกรรม admin 7 มีนาคม., 2565
15 ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี 2565 กิจกรรม admin 6 มีนาคม., 2565
16 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2565 และบูรณาการร่วมกับโครงการศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เคลื่อนที่ กิจกรรม admin 6 มีนาคม., 2565
17 หัวเรือคัพ กิจกรรม admin 6 มีนาคม., 2565
18 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ประกาศ admin 2 มีนาคม., 2565
19 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ครั้งแรก ข่าวสาร admin 2 มีนาคม., 2565
20 ลงพื้นที่เพื่อตรวจคัดกรองเชิงรุกค้นหาผู้ป่วย โควิด-19 ณ ตลาดกกค้อ กิจกรรม admin 2 มีนาคม., 2565
21 การกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ข่าวสาร admin 2 มีนาคม., 2565
22 การกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ข่าวสาร admin 2 มีนาคม., 2565
23 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 ประกาศ admin 2 มีนาคม., 2565
24 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ สมัยประชุมมสมมันสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1/2565 กิจกรรม admin 2 มีนาคม., 2565
25 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ. 2565 ประกาศ admin 2 มีนาคม., 2565
26 ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กิจกรรม admin 2 มีนาคม., 2565