กองคลัง

บุคลากรภายในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

นางสาวกรวรรณ นิธิศธานี

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวมะลิ ประดา

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายฤทธิไกร เดชะคำภู

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาวทรัพยา บุปผาสังข์

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางกัญญารัตน์ คำภู

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวชนม์นิภา ผลจันทร์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางจุฑามาศ ศรีมันตะ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาววรัญญา สากุลา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวปุณิกา วะสุรีย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ