ประวัติตำบลหัวเรือ

ในประมาณปี พ.ศ.2327 นายนาคเดิมมีภูมิลำเนาอยู่หนองบัวลำภู เมื่อปี พ.ศ.2322 ได้พาครอบครัวติดตาม พระวอพระตา ลงมาจนถึงเมืองอุบลฯ ต่อมานายนาคได้พาครอบครัวออกจากเมืองอุบลฯ เพื่อหาทำเลที่เหมาะสมที่จะประกอบอาชีพจนมาถึงบริเวณที่คิดว่าเหมาะสมเป็นทุ่งกว้างใหญ่ คือทุ่งหนองโนและตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านตองหมอน ซึ่งมีวัดตั้งอยู่ชื่อว่า "วัดอุงมุง" ลักษณะของทุ่งหนองโนเป็นที่รวมของร่องน้ำหลายสายไหลมาผ่าน เช่น ร่องน้ำหนองจอก ร่องน้ำหนองยาง ร่องน้ำหนองจำนัก ร่องน้ำห้วยเม็ก ร่องน้ำห้วยบ่อแก หน้าฝนน้ำจะท่วมทุ่งนาทำให้การสัญจรไปมามีความลำบาก จากนั้นนายนาคพร้อมครอบครัวได้สร้างเรือเพื่อเป็นพาหนะ แต่พอสร้างเรือเสร็จยังไม่ได้ใช้งาน ก็เกิดเหตุไฟไหม้ป่าลุกลามมาเรื่อยๆจนไหม้เรือเหลือเพียงหัวเรือ จึงให้เรียกสถานที่นั้นว่า “ดอนหัวเรือ”

คำขวัญ

“ พริกหัวเรือเลื่องลือไกล ถิ่นกลองใหญ่แต่โบราณ ชาวบ้านใฝ่ธรรมะ มีพระนักพัฒนา มีศาลาเสาใหญ่ ”

นโยบายผู้บริหาร

“ น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างอนาคต มีรายได้มั่นคงยั่งยืน ”

วิสัยทัศน์

“ เกษตรปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ สิ่งแวดล้อมดี พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ”

ส่วนราชการ

ข้อมูลภายในหน่วยงาน สื่อข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ประจำองค์การบริการส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Integrity and Transparency Assessment

• โครงสร้าง

• ข้อมูลผู้บริหาร

• อำนาจหน้าที่

• แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา

• ข้อมูลการติดต่อ

• กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• ข่าวประชาสัมพันธ์

• แผนการดำเนินงานประจำปี

• ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

• นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

• การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

• หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

• แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

• การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

• มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

• การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Knowledge Management

• คู่มือสวัสดิการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

• คู่มือการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สปสช.

• คู่มือการทำบัตรประจำตัวภาครัฐ

• คู่มือการปฎิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการ

• คู่มือการปฎิบัติงานสารบัญ

• คู่มือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน

• คู่มือวินัย

• การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

• การพิมพ์หนังสือราชการ

• การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด

• การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล

• คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.

• แบบบันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน โรงเรือน และสิ่งปลูกสร้าง

• คู่มือการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX3000

รับเรื่องร้องเรียน

แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน ณ ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (สายตรงเจ้าหน้าที่)

แจ้งร้องเรียนร้องทุกข์

ภาพรวมผลการประเมิน ITA

รายละเอียดผลการประเมิน (คะแนนเฉลี่ย) ประจำปีงบประมาณ 2565

การปฎิบัติหน้าที่ 91.04%
การใช้งบประมาณ 83.86%
การใช้อำนาจ 82.38%
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 79.51%
การแก้ปัญหาการทุจริต 86.67%
คุณภาพการดำเนินงาน 94.89%
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 93.49%
การปรับปรุงการทำงาน 91.68%
การเปิดเผยข้อมูล 50.61%
การป้องกันการทุจริต 43.75%

ข้อมูลประชากร

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ประชากรทั้งหมด

เพศชาย

เพศหญิง

หลังคาเรือน

ประชาสัมพันธ์

  • ทั้งหมด
  • กิจกรรม
  • ข่าวสาร
  • ประกาศ

ประชุมหารือแนวทางการจัดการตลาดกกค้อ

วันนี้ 29 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ร่วมกับ แขวงทางหลวงอุบลราชธานี ผู้นำตำบลหัวเรือ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดการตลาดกกค้อ ณ ห้องประชุมและกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เตรียมความพร้อมในการจัดงาน ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมฯ

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางประภาพร เลาหะวนิช นายก อบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ดูความเรียบร้อย เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน “ถนนคนเดินสายวัฒนธรรม ตำบลหัวเรือ ณ วัดหัวเรือ ต.หัวเรือ อ.เมืองจ.อุบลราชธานี ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2565 โดยมีนายสิทธิพล เลาหะวนิช รองนายก อบจ.อุบลราชธานี และพระครูสุกิจชัยโสภณ เจ้าคณะตำบลหัวเรือ เขต ๑ ร่วมผู้นำชุมชน จิตอาสา สำรวจความเรียบร้อยในครั้งนี้ด้วย

เชิญชวนร่วมงานถนนสายวัฒนธรรมตำบลหัวเรือ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน “ถนนสายวัฒนธรรมตำบลหัวเรือ นำสู่ทาง ศีล ภาวนา และทางสงเคราะห์” ประจำเดือนธันวาคม ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เริ่มเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ #วัดบ้านหัวเรือ หมู่ที่ 1 ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงต่างๆมากมาย และวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น. มีกิจกรรมตักบาตรเช้า ตามถนนสายวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือจึงขอเชิญชวน พ่อแม่พี่น้องทั้งในพื้นที่หรือบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมงานในครั้งนี้นะคะ

Kick_Off_ถังขยะเปียกลดโลกร้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ขอเชิญชวน พ่อ แม่ พี่ น้อง ประชาชนทุกครัวเรือน ร่วมกันทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนและลดปริมารขยะ เพื่อโลกน่าอยู่กันนะคะ

ระงับเหตุเพลิงไหม้

วันนี้ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น. ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ บริเวณสนามกีฬา โรงเรียนนารีนุกูล ๒ เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ป้องกันฯอบต.หัวเรือได้ระงับเหตุเพลิงไหม้เป็นที่เรียบร้อย โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมกับคณะผู้บริหารก็ได้ลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยค่ะ

ล้างตลาดสดหัวเรือ

วันนี้ 18 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ คณะกรรมการตลาดสดหัวเรือ และเจ้าหน้าที่อบต.หัวเรือ ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดตลาดสดหัวเรือ บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 3 ค่ะ

ประชุมศูนย์ช่วยเหลือประชาชนอบต.หัวเรือ

วันนี้ 17 พฤศจิกายน 2565 โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ ร่วมประชุมกับ คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เพื่อพิจารณาช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัยจากพายุโนรู เขตพื้นที่ตำบลหัวเรือ จำนวน 4 รายค่ะ

งานประเพณีลอยกระทงตำบลหัวเรือ

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมวัดหัวเรื่อ ผู้นำฝ่ายปกครองท้องที่ ส.อบต.หัวเรือ จัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลหัวเรือ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ เป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธีภายในงาน มีกิจกรรม แขงขันพายเรือ 4 ฝีพาย ประกวดกระทงสวยงาม ประกาดนางนพมาศ และประกวดพีชผลทางการเกษตร ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองจำนัก หมู่ 8 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

วันนี้ 2 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารสวนตำบลหัวเรือ นำโดย นางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นำโดย นางกัลยกร สุขสานต์ รองนายกอบจ.มุกดาหาร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่อบจ.มุกดาหาร ได้ส่งมอบ น้ำดื่ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไข่ไก่ ผักสด ณ ศาลาเรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้รับมอบค่ะ

จิตอาสาชาวตำบลหัวเรือกรอกกระสอบทราย

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายก อบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ และจิตอาสาชาวตำบลหัวเรือ ได้กรอกกระสอบทราย เพื่อทำแนวกั้นน้ำ ณ กรมทางหลวงหมวดหนองไฮ่ ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานีค่ะ

อบต.หัวเรือปันน้ำใจให้ไทยอุบล

วันนี้ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ กำนันตำบลหัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ และเจ้าหน้าที่อบต.หัวเรือ ได้ส่งมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 200 ถุง น้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค โดย นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกอบจ.อุบลราชธานี พร้อมเจ้าหน้าที่อบจ.อุบลราชธานีเป็นผู้รับมอบ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่อไปค่ะ

ประชุมเตรียมงานประเพณีลอยกระทง

วันนี้ 18 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ กำนันตำบลหัวเรือ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาอบต.หัวเรือ และหัวหน้าส่วนราชการอบต.หัวเรือ ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมและกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือค่ะ

สิ่งที่น่าสนใจ

ฝ่ายบริหาร

นางประภาพร เลาหะวนิช

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 089-845-7689

นายวิรชัย หอมหวล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 098-712-3912

นางบังอร คำพันธ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 081-068-8315

นายสุริยา สายแวว

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 093-532-3519 , Email : suriya.mold@gmail.com

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ติดต่อ

หมู่ที่ 16 บ้านหัวเรือทอง ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ติดต่อสอบถาม

045-950-330

Loading
Your message has been sent. Thank you!
เว็บเก่า