ประวัติตำบลหัวเรือ

ในประมาณปี พ.ศ.2327 นายนาคเดิมมีภูมิลำเนาอยู่หนองบัวลำภู เมื่อปี พ.ศ.2322 ได้พาครอบครัวติดตาม พระวอพระตา ลงมาจนถึงเมืองอุบลฯ ต่อมานายนาคได้พาครอบครัวออกจากเมืองอุบลฯ เพื่อหาทำเลที่เหมาะสมที่จะประกอบอาชีพจนมาถึงบริเวณที่คิดว่าเหมาะสมเป็นทุ่งกว้างใหญ่ คือทุ่งหนองโนและตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านตองหมอน ซึ่งมีวัดตั้งอยู่ชื่อว่า "วัดอุงมุง" ลักษณะของทุ่งหนองโนเป็นที่รวมของร่องน้ำหลายสายไหลมาผ่าน เช่น ร่องน้ำหนองจอก ร่องน้ำหนองยาง ร่องน้ำหนองจำนัก ร่องน้ำห้วยเม็ก ร่องน้ำห้วยบ่อแก หน้าฝนน้ำจะท่วมทุ่งนาทำให้การสัญจรไปมามีความลำบาก จากนั้นนายนาคพร้อมครอบครัวได้สร้างเรือเพื่อเป็นพาหนะ แต่พอสร้างเรือเสร็จยังไม่ได้ใช้งาน ก็เกิดเหตุไฟไหม้ป่าลุกลามมาเรื่อยๆจนไหม้เรือเหลือเพียงหัวเรือ จึงให้เรียกสถานที่นั้นว่า “ดอนหัวเรือ”

คำขวัญ

“ พริกหัวเรือเลื่องลือไกล ถิ่นกลองใหญ่แต่โบราณ ชาวบ้านใฝ่ธรรมะ มีพระนักพัฒนา มีศาลาเสาใหญ่ ”

นโยบายผู้บริหาร

“ น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างอนาคต มีรายได้มั่นคงยั่งยืน ”

วิสัยทัศน์

“ เกษตรปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ สิ่งแวดล้อมดี พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ”

ส่วนราชการ

ข้อมูลภายในหน่วยงาน สื่อข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ประจำองค์การบริการส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Integrity and Transparency Assessment

• โครงสร้าง

• ข้อมูลผู้บริหาร

• อำนาจหน้าที่

• แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา

• ข้อมูลการติดต่อ

• กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• ข่าวประชาสัมพันธ์

• แผนการดำเนินงานประจำปี

• ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

• นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

• การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

• หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

• แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

• การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

• มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

• การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Knowledge Management

• คู่มือสวัสดิการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

• คู่มือการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สปสช.

• คู่มือการทำบัตรประจำตัวภาครัฐ

• คู่มือการปฎิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการ

• คู่มือการปฎิบัติงานสารบัญ

• คู่มือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน

• คู่มือวินัย

• การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

• การพิมพ์หนังสือราชการ

• การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด

• การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล

• คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.

• แบบบันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน โรงเรือน และสิ่งปลูกสร้าง

• คู่มือการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX3000

รับเรื่องร้องเรียน

แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน ณ ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (สายตรงเจ้าหน้าที่)

แจ้งร้องเรียนร้องทุกข์

ภาพรวมผลการประเมิน ITA

รายละเอียดผลการประเมิน (คะแนนเฉลี่ย) ประจำปีงบประมาณ 2564

การปฎิบัติหน้าที่ 91.62%
การใช้งบประมาณ 86.67%
การใช้อำนาจ 87.87%
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 84.09%
การแก้ปัญหาการทุจริต 87.53%
คุณภาพการดำเนินงาน 87.83%
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 91.73%
การปรับปรุงการทำงาน 86.37%
การเปิดเผยข้อมูล 71.33%
การป้องกันการทุจริต 93.75%

ข้อมูลประชากร

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ประชากรทั้งหมด

เพศชาย

เพศหญิง

หลังคาเรือน

ประชาสัมพันธ์

  • ทั้งหมด
  • กิจกรรม
  • ข่าวสาร
  • ประกาศ

ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันนี้ 21 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอบต.หัวเรือ ออกปฏิบัติงานฉีดพ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยลงพื้นที่บ้านหนองมุก หมู่ 2 ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อบต.หัวเรือ ขอขอบคุณ ผู้นำหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน บ้านหนองมุก หมู่ 2 และ คุณหมอจากโรงพยาบาลชุมชนตำบลหัวเรือ ที่อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่อบต.หัวเรือค่ะ

ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม

วันนี้ 21 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ และเจ้าหน้าที่อบต.หัวเรือ ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม โดยการช่วยระบายน้ำออก ในเส้นบ้านหัวเรือทอง หมู่ 16 ค่ะ

เปิดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์

วันนี้ 21 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ มอบหมายให้นางบังอร คำพันธ์ รองนายกอบต.หัวเรือ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลหัวเรือค่ะ

ฉีดพ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันนี้ 20 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอบต.หัวเรือ ออกปฏิบัติงานฉีดพ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยลงพื้นที่บ้านทุ่งหนองพอก หมู่ 13 ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อบต.หัวเรือ ขอขอบคุณ ผู้นำหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน บ้านทุ่งหนองพอก หมู่ 13 และ คุณหมอจากโรงพยาบาลชุมชนตำบลหัวเรือ ที่อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่อบต.หัวเรือค่ะ

ลงพื้นที่ช่วยเหลือน้ำท่วม

วันนี้ 20 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ เจ้าหน้าที่อบต.หัวเรือ ลงพื้นที่บ้านหนองจอก หมู่ 4 ระบายน้ำบริเวณน้ำท่วมขัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และลงพื้นที่ หมู่ 11 หมู่ 3 ในบริเวณน้ำท่วมขังเพื่อรับฟังและเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังต่อไปค่ะ

ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้

วันนี้ 19 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายสิทธิพล เลาหะวนิช รองนายก อบจ.อุบลราชธานี พร้อมกองสวัสดิการอบจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ จำนวน 3 ราย ดังนี้ (1)นางสาวสุข สายแวว บ้านหัวเรือ ม.3 (2)นายสุบรร เลื่อมใส บ้านหัวเรือ ม.3 (3)นางทองใบ หอมวงค์ บ้านค้อ ม.9 และมอบรถสามล้อโยกคนพิการ รายนายบุญช่วย เกิดสมบูรณ์ บ้านหนองก่าน ม.12ค่ะ

พิธีมอบเกียรติบัตร

วันนี้ 19 กันยายน 2565 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้นำชุมชน ในพิธีมอบเกียรติบัตร เพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง และขอบคุณ ภายใต้โครงการออกหน่วยบริการชำระภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาะงานด้านภาษี และพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมและกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือค่ะ

โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมดุล

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหาร อบต.หัวเรือ และเจ้าหน้าที่อบต.หัวเรือ ได้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมดุล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ณ วัดหัวเรือ ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานีค่ะ

โครงการIQและEQเด็กปฐมวัย

วันนี้ 16 กันยายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลหัวเรือ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตามโครงการ IQ และ EQ เด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมและกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือค่ะ

จดหมายข่าวอบต.หัวเรือประจำเดือนสิงหาคม 2565

จดหมายข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2565 เพื่อเผยแพร่กิจกรรมขององค์การบริหารสวนตำบลหัวเรือ ให้กับกำนันตำบลหัวเรือ ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปได้รับทราบกิจกรรม

มอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน

วันนี้ 15 กันยายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลหัวเรือ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ และนางบังอร คำพันธ์ รองนายกอบต.หัวเรือ ได้มอบค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดบชั้น เตรียมอนุบาล จำนวนทั้งสิ้น 15 คน ณ ห้องประชุมและกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือค่ะ

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน

วันนี้ 15 กันยายน 2565 โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน ของพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมกับมอบเกลือไอโอดีนให้ประชาชนบ้านหัวเรือ หมู่ 1 ณ ศาลากลางบ้านหัวเรือ หมู่ 1 ค่ะ

สิ่งที่น่าสนใจ

ฝ่ายบริหาร

นางประภาพร เลาหะวนิช

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 089-845-7689

นายวิรชัย หอมหวล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 098-712-3912

นางบังอร คำพันธ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 081-068-8315

นายสุริยา สายแวว

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 093-532-3519 , Email : suriya.mold@gmail.com

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ติดต่อ

หมู่ที่ 16 บ้านหัวเรือทอง ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ติดต่อสอบถาม

045-950-330

Loading
Your message has been sent. Thank you!
เว็บเก่า