ประวัติตำบลหัวเรือ

ในประมาณปี พ.ศ.2327 นายนาคเดิมมีภูมิลำเนาอยู่หนองบัวลำภู เมื่อปี พ.ศ.2322 ได้พาครอบครัวติดตาม พระวอพระตา ลงมาจนถึงเมืองอุบลฯ ต่อมานายนาคได้พาครอบครัวออกจากเมืองอุบลฯ เพื่อหาทำเลที่เหมาะสมที่จะประกอบอาชีพจนมาถึงบริเวณที่คิดว่าเหมาะสมเป็นทุ่งกว้างใหญ่ คือทุ่งหนองโนและตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านตองหมอน ซึ่งมีวัดตั้งอยู่ชื่อว่า "วัดอุงมุง" ลักษณะของทุ่งหนองโนเป็นที่รวมของร่องน้ำหลายสายไหลมาผ่าน เช่น ร่องน้ำหนองจอก ร่องน้ำหนองยาง ร่องน้ำหนองจำนัก ร่องน้ำห้วยเม็ก ร่องน้ำห้วยบ่อแก หน้าฝนน้ำจะท่วมทุ่งนาทำให้การสัญจรไปมามีความลำบาก จากนั้นนายนาคพร้อมครอบครัวได้สร้างเรือเพื่อเป็นพาหนะ แต่พอสร้างเรือเสร็จยังไม่ได้ใช้งาน ก็เกิดเหตุไฟไหม้ป่าลุกลามมาเรื่อยๆจนไหม้เรือเหลือเพียงหัวเรือ จึงให้เรียกสถานที่นั้นว่า “ดอนหัวเรือ”

คำขวัญ

“ พริกหัวเรือเลื่องลือไกล ถิ่นกลองใหญ่แต่โบราณ ชาวบ้านใฝ่ธรรมะ มีพระนักพัฒนา มีศาลาเสาใหญ่ ”

นโยบายผู้บริหาร

“ น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างอนาคต มีรายได้มั่นคงยั่งยืน ”

วิสัยทัศน์

“ เกษตรปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ สิ่งแวดล้อมดี พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ”

ส่วนราชการ

ข้อมูลภายในหน่วยงาน สื่อข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ประจำองค์การบริการส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Integrity and Transparency Assessment

• โครงสร้าง

• ข้อมูลผู้บริหาร

• อำนาจหน้าที่

• แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา

• ข้อมูลการติดต่อ

• กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• ข่าวประชาสัมพันธ์

• แผนการดำเนินงานประจำปี

• ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

• นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

• การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

• หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

• แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

• การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

• มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

• การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Knowledge Management

• คู่มือสวัสดิการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

• คู่มือการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สปสช.

• คู่มือการทำบัตรประจำตัวภาครัฐ

• คู่มือการปฎิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการ

• คู่มือการปฎิบัติงานสารบัญ

• คู่มือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน

• คู่มือวินัย

• การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

• การพิมพ์หนังสือราชการ

• การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด

• การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล

• คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.

• แบบบันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน โรงเรือน และสิ่งปลูกสร้าง

• คู่มือการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX3000

รับเรื่องร้องเรียน

แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน ณ ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (สายตรงเจ้าหน้าที่)

แจ้งร้องเรียนร้องทุกข์

ภาพรวมผลการประเมิน ITA

รายละเอียดผลการประเมิน (คะแนนเฉลี่ย) ประจำปีงบประมาณ 2564

การปฎิบัติหน้าที่ 91.62%
การใช้งบประมาณ 86.67%
การใช้อำนาจ 87.87%
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 84.09%
การแก้ปัญหาการทุจริต 87.53%
คุณภาพการดำเนินงาน 87.83%
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 91.73%
การปรับปรุงการทำงาน 86.37%
การเปิดเผยข้อมูล 71.33%
การป้องกันการทุจริต 93.75%

ข้อมูลประชากร

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ประชากรทั้งหมด

เพศชาย

เพศหญิง

หลังคาเรือน

ประชาสัมพันธ์

  • ทั้งหมด
  • กิจกรรม
  • ข่าวสาร
  • ประกาศ

จดหมายข่าวอบต.หัวเรือประจำเดือนมิถุนายน 2565

จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อเผยแพร่กิจกรรมขององค์การบริหารสวนตำบลหัวเรือ ให้กับกำนันตำบลหัวเรือ ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปได้รับทราบกิจกรรม

มอบข้าวก้นบาตรและสิ่งของเครื่องใช้ให้การสงเคราะห์กับผู้ด้อยโอกาสตำบลหัวเรือ

เช้าวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ร่วมกับวัดหัวเรือ วัดบ้านสำราญ โรงเรียนบ้านสำราญ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลหัวเรือ และผู้นำตำบลหัวเรือ ได้ลงพื้นที่มอบข้าวก้นบาตรและสิ่งของเครื่องใช้ให้การสงเคราะห์กับผู้ด้อยโอกาสตำบลหัวเรือ ในกิจกรรม ถนนสายวัฒนธรรม นำสู่ทาน ศีล ภาวนา และการสงเคราะห์ ตามโครงการถนนสายวัฒนธรรมตำบลหัวเรือค่ะ

ทำบุญตักบาตรเช้าตามถนนวัฒนธรรมตำบลหัวเรือ

เช้าวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 โดยนางประภาพรเลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ หน่วยงานราชการใกล้เคียง หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่อบต.หัวเรือทุกท่าน และชาวตำบลหัวเรือ ร่วมทำบุญตักบาตรเช้าตามถนนวัฒนธรรมตำบลหัวเรือ ณ วัดหัวเรือ และร่วมรับศีล ถวายสังฆทาน ณ ศาลานาบุญวัดบ้านหัวเรือค่ะ

เปิดงานถนนคนเดินสายวัฒนธรรมชุมชนบ้านหัวเรือ

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ร่วมกับ วัดบ้านหัวเรือ จัดงาน "ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมชุมชนบ้านหัวเรือ" ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่านสส.ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ส.ส.เขต 7 จังหวัดอุลบราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธี โดยมี นายสิทธิพล เลาหะวนิช รองนายกอบจ.อุบลราชธานี นางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียง หัวหน้าส่วนราชการ กำนันตำบลหัวเรือ ผู้นำหมู่บ้าน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน คอยให้การต้อนรับ ณ ลานถนนคนเดินสายวัฒนธรรมชุมชนบ้านหัวเรือค่ะ

ปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักเล่าเรื่องชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

บ่ายวันที่ 29 มิถุนายน 2565 โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ ได้กล่าวปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักเล่าเรื่องชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการชาวมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมและกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือค่ะ

ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดิน

ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2565

จดหมายข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2565

จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักเล่าเรื่องชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

วันนี้ 28 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักเล่าเรื่องชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการชาวมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ ทาปทา คณบดี คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ และนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ ได้กล่าวต้อนรับคณะ ณ ห้องประชุมและกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือค่ะ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

เชิญชวนเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยได้กำหนดจัดนิทรรศการดังกล่าว ในระหว่างวันที่1-15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ตำบลในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานีค่ะ

มอบของใช้จำเป็น เครื่องอุปโภค บริโภค

บ่ายวันที่ 23 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหาร อบต.หัวเรือ ส.อบต. ม.10 อสม. ม.10 นำของใช้จำเป็น เครื่องอุปโภค บริโภค มอบให้กับครอบครัวนายสมัย สายสีแก้ว ผู้ยากไร้ บ้านอ้น หมู่ที่ 10 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นค่ะ

ส่งมอบการซ่อมแซมบ้านคนพิการ

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ เจ้าหน้าที่อบต.หัวเรือ ผู้นำชุมชน ส่งมอบการซ่อมแซมบ้านคนพิการ จำนวน 2 หลัง 1. นายกงจักร ทีอูทิต บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 6 2. นางพาฝัน กุลแก้ว บ้านทึ่งหนองพอก หมู่ที่ 13 #ขอบคุณผู้นำชุมชนจิตอาสา และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีในการสนับสนุนงบประมาณโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการค่ะ

กิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อประดับในนิทรรศการ "สวนผีเสื้อและดอกไม้ป่าแห่งความภักดี"

วันนี้ 15 มิถุนายน 2565 โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ มอบหมายให้ นางบังอร คำพันธ์ รองนายกอบต.หัวเรือ กล่าวเปิดกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อประดับในนิทรรศการ "สวนผีเสื้อและดอกไม้ป่าแห่งความภักดี" โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องประชุมและกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือค่ะ

สิ่งที่น่าสนใจ

ฝ่ายบริหาร

นางประภาพร เลาหะวนิช

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 089-845-7689

นายวิรชัย หอมหวล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 098-712-3912

นางบังอร คำพันธ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 081-068-8315

นายสุริยา สายแวว

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 093-532-3519 , Email : suriya.mold@gmail.com

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ติดต่อ

หมู่ที่ 16 บ้านหัวเรือทอง ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ติดต่อสอบถาม

045-950-330

Loading
Your message has been sent. Thank you!
เว็บเก่า