ประวัติตำบลหัวเรือ

ในประมาณปี พ.ศ.2327 นายนาคเดิมมีภูมิลำเนาอยู่หนองบัวลำภู เมื่อปี พ.ศ.2322 ได้พาครอบครัวติดตาม พระวอพระตา ลงมาจนถึงเมืองอุบลฯ ต่อมานายนาคได้พาครอบครัวออกจากเมืองอุบลฯ เพื่อหาทำเลที่เหมาะสมที่จะประกอบอาชีพจนมาถึงบริเวณที่คิดว่าเหมาะสมเป็นทุ่งกว้างใหญ่ คือทุ่งหนองโนและตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านตองหมอน ซึ่งมีวัดตั้งอยู่ชื่อว่า "วัดอุงมุง" ลักษณะของทุ่งหนองโนเป็นที่รวมของร่องน้ำหลายสายไหลมาผ่าน เช่น ร่องน้ำหนองจอก ร่องน้ำหนองยาง ร่องน้ำหนองจำนัก ร่องน้ำห้วยเม็ก ร่องน้ำห้วยบ่อแก หน้าฝนน้ำจะท่วมทุ่งนาทำให้การสัญจรไปมามีความลำบาก จากนั้นนายนาคพร้อมครอบครัวได้สร้างเรือเพื่อเป็นพาหนะ แต่พอสร้างเรือเสร็จยังไม่ได้ใช้งาน ก็เกิดเหตุไฟไหม้ป่าลุกลามมาเรื่อยๆจนไหม้เรือเหลือเพียงหัวเรือ จึงให้เรียกสถานที่นั้นว่า “ดอนหัวเรือ”

คำขวัญ

“ พริกหัวเรือเลื่องลือไกล ถิ่นกลองใหญ่แต่โบราณ ชาวบ้านใฝ่ธรรมะ มีพระนักพัฒนา มีศาลาเสาใหญ่ ”

นโยบายผู้บริหาร

“ น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างอนาคต มีรายได้มั่นคงยั่งยืน ”

วิสัยทัศน์

“ เกษตรปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ สิ่งแวดล้อมดี พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ”

ส่วนราชการ

ข้อมูลภายในหน่วยงาน สื่อข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ประจำองค์การบริการส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Integrity and Transparency Assessment

• โครงสร้าง

• ข้อมูลผู้บริหาร

• อำนาจหน้าที่

• แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา

• ข้อมูลการติดต่อ

• กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• ข่าวประชาสัมพันธ์

• แผนการดำเนินงานประจำปี

• ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

• นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

• การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

• หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

• แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

• การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

• มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

• การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Knowledge Management

• คู่มือสวัสดิการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

• คู่มือการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สปสช.

• คู่มือการทำบัตรประจำตัวภาครัฐ

• คู่มือการปฎิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการ

• คู่มือการปฎิบัติงานสารบัญ

• คู่มือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน

• คู่มือวินัย

• การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

• การพิมพ์หนังสือราชการ

• การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด

• การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล

• คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.

• แบบบันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน โรงเรือน และสิ่งปลูกสร้าง

• คู่มือการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX3000

รับเรื่องร้องเรียน

แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน ณ ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (สายตรงเจ้าหน้าที่)

แจ้งร้องเรียนร้องทุกข์

ภาพรวมผลการประเมิน ITA

รายละเอียดผลการประเมิน (คะแนนเฉลี่ย) ประจำปีงบประมาณ 2564

การปฎิบัติหน้าที่ 91.62%
การใช้งบประมาณ 86.67%
การใช้อำนาจ 87.87%
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 84.09%
การแก้ปัญหาการทุจริต 87.53%
คุณภาพการดำเนินงาน 87.83%
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 91.73%
การปรับปรุงการทำงาน 86.37%
การเปิดเผยข้อมูล 71.33%
การป้องกันการทุจริต 93.75%

ข้อมูลประชากร

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ประชากรทั้งหมด

เพศชาย

เพศหญิง

หลังคาเรือน

ประชาสัมพันธ์

  • ทั้งหมด
  • กิจกรรม
  • ข่าวสาร
  • ประกาศ

จดหมายข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2565

จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักเล่าเรื่องชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

วันนี้ 28 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักเล่าเรื่องชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการชาวมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ ทาปทา คณบดี คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ และนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ ได้กล่าวต้อนรับคณะ ณ ห้องประชุมและกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือค่ะ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

เชิญชวนเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยได้กำหนดจัดนิทรรศการดังกล่าว ในระหว่างวันที่1-15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ตำบลในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานีค่ะ

มอบของใช้จำเป็น เครื่องอุปโภค บริโภค

บ่ายวันที่ 23 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหาร อบต.หัวเรือ ส.อบต. ม.10 อสม. ม.10 นำของใช้จำเป็น เครื่องอุปโภค บริโภค มอบให้กับครอบครัวนายสมัย สายสีแก้ว ผู้ยากไร้ บ้านอ้น หมู่ที่ 10 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นค่ะ

ส่งมอบการซ่อมแซมบ้านคนพิการ

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ เจ้าหน้าที่อบต.หัวเรือ ผู้นำชุมชน ส่งมอบการซ่อมแซมบ้านคนพิการ จำนวน 2 หลัง 1. นายกงจักร ทีอูทิต บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 6 2. นางพาฝัน กุลแก้ว บ้านทึ่งหนองพอก หมู่ที่ 13 #ขอบคุณผู้นำชุมชนจิตอาสา และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีในการสนับสนุนงบประมาณโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการค่ะ

กิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อประดับในนิทรรศการ "สวนผีเสื้อและดอกไม้ป่าแห่งความภักดี"

วันนี้ 15 มิถุนายน 2565 โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ มอบหมายให้ นางบังอร คำพันธ์ รองนายกอบต.หัวเรือ กล่าวเปิดกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อประดับในนิทรรศการ "สวนผีเสื้อและดอกไม้ป่าแห่งความภักดี" โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องประชุมและกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือค่ะ

จัดการแข่งขันกีฬารอบชิงชนะเลิศ และจัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาตำบลหัวเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "หัวเรือคัพ" ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ได้จัดการแข่งขันกีฬารอบชิงชนะเลิศ และจัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาตำบลหัวเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "หัวเรือคัพ" ครั้งที่ 1 ซึ่งได้รับเกียรติจากทท่าน ส.ส. วรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ ประธานคณะกรรมมาธิการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรไทย เป็นประธานในพิธีกล่าวปิดการแข่งขันกีฬาตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิชนายกอบต.หัวเรือ พร้อมกับคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ ผู้นำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่อบต.หัวเรือ และนักกีฬาทุกท่านเข้าร่วมในพิธีปิด ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ ซึ่งผลการแข่งขันกีฬา "หัวเรือคัพ" ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 แต่ละประเภทมีดังนี้ค่ะ 1.กีฬาฟุตบอล 11 คน ประเภทชายรุ่นทั่วไป ชนะเลิศ : บ้านหนองจำนัก หมู่ที่ 8 รองชนะเลิศอันดับ 1 : บ้านทุ่งขามเหนือ หมู่ที่ 15 รองชนะเลิศอันดับ 2 : บ้านหนองก่าน หมู่ที่ 12 รองชนะเลิศอันดับ 3 : บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 3 2.กีฬาฟุตบอล 1 คน ประเภทชาย รุ่น 40 ปีขึ้นไป Open ชนะเลิศ : เพื่อนสารวัตรเกษตร รองชนะเลิศอันดับ 1 : เวชสวัสดิ์ รองชนะเลิศอันดับ 2 : มิตรซูอุบล รองชนะเลิศอันดับ 3 : บ้านทุ่งขามเหนือ 3. กีฬาฟุตซอล ประเภทชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ในเขตพื้นที่ตำบลหัวเรือ ชนะเลิศ : บ้านทุ่งขามเหนือ หมู่ที่ 15 รองชนะเลิศอันดับ 1 : บ้านหัวเรือ หมูที่ 3 รองชนะเลิศอันดับ 2 : บ้านหนองจำนักหมู่ที่ 8 รองชนะเลิศอันดับ 3 : บ้านหนองมุก หมูที่ 2

เชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2565

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ภาวะผู้นำของผู้นำชุมชนและการเขียนโครงการ"

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จัดโครงการชาวคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ภาวะผู้นำของผู้นำชุมชนและการเขียนโครงการ" ในวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ ทาปทา คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ และนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ ได้กล่าวต้อนรับ ณ หอประชุมและกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือค่ะ

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี จัดโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขา การทำขนมเบเกอรี่ (จำนวน 18 ชั่วโมง) ระหว่านวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2565 โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ ได้มอบหมายให้ นายสุริยา สายแวว เลขานุการนายกอบต.หัวเรือ กล่าวเปิดโครงการ ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือค่ะ

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาตำบลหัวเรือ "หัวเรือคัพ"

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ได้จัดการแข่งขันกีฬาตำบลหัวเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "หัวเรือคัพ" ครั้งที่ 1 ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน ส.ส. กิตติ์ธัญญา วาจาดี กรรมการบริหารพรรเพื่อไทย เขต 3 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาตำบลหัวเรือ "หัวเรือคัพ" ครั้งที่ 1 โดยมี นางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมกับคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ กำนันตำบลหัวเรือ ผู้นำหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่อบต.หัวเรือ คอยให้การต้อนรับ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหัวเรือ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 8

สิ่งที่น่าสนใจ

ฝ่ายบริหาร

นางประภาพร เลาหะวนิช

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 089-845-7689

นายวิรชัย หอมหวล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 098-712-3912

นางบังอร คำพันธ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 081-068-8315

นายสุริยา สายแวว

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 093-532-3519 , Email : suriya.mold@gmail.com

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ติดต่อ

หมู่ที่ 16 บ้านหัวเรือทอง ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ติดต่อสอบถาม

045-950-330

Loading
Your message has been sent. Thank you!
เว็บเก่า