รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำหรับ ไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จังหวัดอุบลราชธานี