ประวัติตำบลหัวเรือ

ในประมาณปี พ.ศ.2327 นายนาคเดิมมีภูมิลำเนาอยู่หนองบัวลำภู เมื่อปี พ.ศ.2322 ได้พาครอบครัวติดตาม พระวอพระตา ลงมาจนถึงเมืองอุบลฯ ต่อมานายนาคได้พาครอบครัวออกจากเมืองอุบลฯ เพื่อหาทำเลที่เหมาะสมที่จะประกอบอาชีพจนมาถึงบริเวณที่คิดว่าเหมาะสมเป็นทุ่งกว้างใหญ่ คือทุ่งหนองโนและตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านตองหมอน ซึ่งมีวัดตั้งอยู่ชื่อว่า "วัดอุงมุง" ลักษณะของทุ่งหนองโนเป็นที่รวมของร่องน้ำหลายสายไหลมาผ่าน เช่น ร่องน้ำหนองจอก ร่องน้ำหนองยาง ร่องน้ำหนองจำนัก ร่องน้ำห้วยเม็ก ร่องน้ำห้วยบ่อแก หน้าฝนน้ำจะท่วมทุ่งนาทำให้การสัญจรไปมามีความลำบาก จากนั้นนายนาคพร้อมครอบครัวได้สร้างเรือเพื่อเป็นพาหนะ แต่พอสร้างเรือเสร็จยังไม่ได้ใช้งาน ก็เกิดเหตุไฟไหม้ป่าลุกลามมาเรื่อยๆจนไหม้เรือเหลือเพียงหัวเรือ จึงให้เรียกสถานที่นั้นว่า “ดอนหัวเรือ”

คำขวัญ

“ พริกหัวเรือเลื่องลือไกล ถิ่นกลองใหญ่แต่โบราณ ชาวบ้านใฝ่ธรรมะ มีพระนักพัฒนา มีศาลาเสาใหญ่ ”

นโยบายผู้บริหาร

“ น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างอนาคต มีรายได้มั่นคงยั่งยืน ”

วิสัยทัศน์

“ เกษตรปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ สิ่งแวดล้อมดี พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ”

ส่วนราชการ

ข้อมูลภายในหน่วยงาน สื่อข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ประจำองค์การบริการส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Integrity and Transparency Assessment

• โครงสร้าง

• ข้อมูลผู้บริหาร

• อำนาจหน้าที่

• แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา

• ข้อมูลการติดต่อ

• กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• ข่าวประชาสัมพันธ์

• แผนการดำเนินงานประจำปี

• ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

• นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

• การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

• หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

• แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

• การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

• มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

• การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Knowledge Management

• คู่มือสวัสดิการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

• คู่มือการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สปสช.

• คู่มือการทำบัตรประจำตัวภาครัฐ

• คู่มือการปฎิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการ

• คู่มือการปฎิบัติงานสารบัญ

• คู่มือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน

• คู่มือวินัย

• การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

• การพิมพ์หนังสือราชการ

• การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด

• การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล

• คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.

• แบบบันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน โรงเรือน และสิ่งปลูกสร้าง

• คู่มือการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX3000

รับเรื่องร้องเรียน

แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน ณ ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (สายตรงเจ้าหน้าที่)

แจ้งร้องเรียนร้องทุกข์

ภาพรวมผลการประเมิน ITA

รายละเอียดผลการประเมิน (คะแนนเฉลี่ย) ประจำปีงบประมาณ 2564

การปฎิบัติหน้าที่ 91.62%
การใช้งบประมาณ 86.67%
การใช้อำนาจ 87.87%
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 84.09%
การแก้ปัญหาการทุจริต 87.53%
คุณภาพการดำเนินงาน 87.83%
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 91.73%
การปรับปรุงการทำงาน 86.37%
การเปิดเผยข้อมูล 71.33%
การป้องกันการทุจริต 93.75%

ข้อมูลประชากร

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ประชากรทั้งหมด

เพศชาย

เพศหญิง

หลังคาเรือน

ประชาสัมพันธ์

  • ทั้งหมด
  • กิจกรรม
  • ข่าวสาร
  • ประกาศ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 8

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 7

เปิดงานท่องเที่ยวเชิงเกษตรไร่องุ่นแม่พิกุล

นางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ เป็นประธานกล่าวเปิดงานท่องเที่ยวเชิงเกษตร ไร่องุ่นแม่พิกุล วันนี้ 10 พฤษภาคม 2565 นางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมกับคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ และเจ้าหน้าที่อบต.หัวเรือ ได้เข้าเยี่ยมชมและซื้อองุ่นสดๆ จากสวนทั้งนี้ยังมีสินค้าอื่นๆจำหน่ายอีกด้วย เช่น ตะกร้าหวาย ผ้าพื้นเมือง กาแฟสด หากผู้ใดสนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมได้แล้วนะคะ พิกัดไร่องุ่นแม่พิกุล : บ้านอ้น หมู่ที่ 10 ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี (สุดคลองชลประทาน ฝั่งขวา) สอบถามเพิ่มเติมที่เพจ : ไร่องุ่นแม่พิกุล หรือ โทร : 094-4682288 ค่ะ

ประสัมพันธ์ จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารบริการสาธารณะ สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา

ขอความร่วมมือจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารบริการสาธารณะ สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา เพื่อให้ผู้พิการและคนชราสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 045-950330

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 6

น้ำพริกและหม่ำอีสาน

วันที่ 4 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ นำโดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายก อบต.หัวเรือ ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองมุก จัดโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหัวเรือ หลักสูตร การแปรรูปและการถนอมอาหาร เมนู 1.น้ำพริกตาแดง 2.น้ำพริกแมงดา 3.น้ำพริกปลาแห้ง 4.หม่ำอีสาน #กินกับข้าวร้อนๆแซบหลาย เป็นอาหารที่คู่คนไทยอีสานมายาวนาน ทำง่าย ขายคล่อง เหมาะกับการส่งเสริมเป็นอาชีพผู้สูงอายุค่ะ..#ขอบคุณผู้เข้าอบรมชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองมุกที่เข้มแข็งทุกคน อยู่ด้วยกันตั้งแต่เช้าจนเย็น

มอบถุงยังชีพตำบลหัวเรือ

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ มอบหมายให้ทีมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ พร้อมกับเจ้าหน้าที่อบต.หัวเรือ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ต้องกักตัวจากสถาณการณ์ โควิด-19 เพื่อปฏิบัติตามมาตรการและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 10 ราย ในเขตตำบลหัวเรือค่ะ

มอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ พร้อมกำนันตำบลหัวเรือ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. ร่วมให้การต้อนรับ นายวรพันธ์ ชำนิยันต์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ในการลงพื้นที่ตำบลหัวเรือเพื่อมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน จากสภาเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ (1)นายสามารถ บรรดาศักดิ์ บ้านหนองมุก หมู่ที่ 2 (2)นางปิ่นแก้ว ทาระ บ้านหนองจอก หมูที่ 4 (3)นายแสวง นามเจริญ บ้านหนองจำนัก หมู่ที่ 8 ค่ะ

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3018225108487910&id=100009013507622

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ได้ดำเนินการสรรหาและเลิอกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา โดยได้กำหนดให้มีการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมพาพันธ์ ถึง 9 มีนาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรฯดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นแล้ว

สัมภาษณ์กับสื่อ เกี่ยวกับพริกหัวเรือ

วันที่ 17 มีนาคม 2565 ท่านประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อ เกี่ยวกับพริกหัวเรือ เพื่อเป็นการเผยแพร่เกี่ยวกับการปลูกพริกตั้งแต่เริ่มเพาะปลูกตลอดจนการเก็บเกี่ยวพริกและวิถีชีวิตของชาวตำบลหัวเรือค่ะ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือขอขอบพระคุณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 , ไทยรัฐ , อบต.ก้าวหน้า , เว็บไซต์ข่าวเด่นนิวส์สยาม , เพจข่าววันนี้ , ท่านขุนนิวส์อุบลราชธานี , NBT 11 อุบล , VR channel ในครั้งนี้ด้วยค่ะ

สิ่งที่น่าสนใจ

ฝ่ายบริหาร

นางประภาพร เลาหะวนิช

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 089-845-7689

นายวีรชัย หอมหวล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 098-712-3912

นางบังอร คำพันธ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 081-068-8315

นายสุริยา สายแวว

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เบอร์โทรติดต่อ 093-532-3519 , Email : suriya.mold@gmail.com

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ติดต่อ

หมู่ที่ 16 บ้านหัวเรือทอง ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ติดต่อสอบถาม

045-950-330

Loading
Your message has been sent. Thank you!
เว็บเก่า