ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  • Print

 

โครงการออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ประจำปี พ.ศ.2564ดูตัวอย่าง

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ประจำปี 2564

      - ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ดูตัวอย่าง

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลหัวเรือ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลหัวเรือ

ประจำปีการศึกษา 2564 ดูตัวอย่าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนหัวเรือเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2564ดูตัวอย่าง
ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการบริหารของสภาบริหารส่วนตำบลหัวเรือดูตัวอย่าง
กำหนดมาตรการควบคุมโรคกรณีบุคคลเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมกำหนดดูตัวอย่าง
มาตรการในการป้องกันและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)ดูตัวอย่าง
กำหนดมาตรการวบคุมโรคกรณีเดินทางมาจากจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากและมีมากกว่า 1 พื้นที่ (ย่อย)ดูตัวอย่าง
แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด -19ดูตัวอย่าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือเรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 (ภ.ด.ส. 3)ดูตัวอย่าง
ประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมประชุมสภาบริหารส่วนหัวเรือสมัยประชุมสมัยสามัญสมัยที่สี่ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนหัวเรือสมัยประชุมสมัยสามัญสมัยที่สี่ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองมุก หมู่ 2 (เส้นบ้านพ่อภพ)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ 1
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
ประกาศสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 และกำหนดการออกสำรวจฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือเรื่องการยื่นคำร้องติดตั้งเช่าถอนข้อความป้าย
ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตฯ พ.ศ.2559
ประชาสัมพันธ์ โครงการคนละครึ่ง(สำหรับร้านค้า)
ประชาสัมพันธ์ โครงการคนละครึ่ง

ประชาสัมพันธ์เรื่องการกำหนดวันหยุดราชการกรณีพิเศษ

แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศบริหารส่วนตำบลหัวเรือเรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง ประกาศผลการสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง แก้ไขประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2563
ภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่2/2563

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้ง1/2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน สามารถสมัครได้ที่กองสวัสดิการสังคม อบต.หัวเรือ ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2563 ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 7 สิงหาคม 2563

ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ New Normal ชีวิตวิถีใหม่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง ยกเลิกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการ
กำหนดมาตราการควบคุมโรค กรณี บุคคลเดินทางมาจากจังหวัดระยอง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง กำหนดช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
การยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 2563

ร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. ....

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลหัวเรือ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลหัวเรือ 2563

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมผ้าป่าสามัคคีขยะรีไซเคิลตามโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แจ้งช่องทางการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนและข้อมูลการได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ได้ที่นี่ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ 

ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง กำหนดเวลาเปิดทำการตลาดสดหัวเรือ

ประกาศ เรื่อง แจ้งการหยุดเรียน กรณีพิเศษเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลหัวเรือ

กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน กรณีพิเศษเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลหัวเรือ

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง มาตรการป้องกันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseas 2019 : COVID-2019) ในเขตพื้นที่ ณ บริเวณตลาดสดหัวเรือและตลาดกกค้อ

การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2563 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง การเลื่อนการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาตำบลหัวเรือประจำปี พ.ศ. 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

โครงการสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นภายใต้กิจกรรมงานประเพณีบุญพระเวสสันดร ประจำปี 2563

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

รูปภาพตลาดสดบ้านหัวเรือ

รูปภาพโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562

รูปภาพกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ ตลาดสดบ้านหัวเรือ ประจำปี 2562

รูปภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างจิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง ด้วย "รักเหนือรัก" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รูปภาพกิจกรรมในโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2562

รูปภาพกิจกรรม การฉีดวัคซีนสุขและแมว ประจำปี 2562

สรุปผลความพึงพอใจการให้บริการรับชำระภาษี ปี 2562

การให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2562

กำหนดการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2562

การยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 2562

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศผลสอบบุคคลเป็นพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหนง 

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2562

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ตำแหน่งคนงานทั่้วไป (ยาม) สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรื

ตำแหน่งคนงานทั่วไปพนักงานเก็บขยะสังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรื

ตำแหน่งคนงานทั่วไปพนักงานขับรถบรรทุกขยะสังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรื

ภาพกิจกรรมารส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างจิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรงด้วย "รักเหนือรัก" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

 -   โครงการบุญบั้งไฟประจำปีของหัวเรือ

           ประจำปี พ.ศ. 256 1 

       -  งานบุญบั้งไฟตำบลหัวเรือ 2561 วันที่ 12-13 มิถุนายน 2561  

        อาหารเช้าบริหารส่วนหัวเรือ