Home Page

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลหัวเรือ

แสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีสรรพสามิต

ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2564

ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความซื่อสัตย์และความมั่นคง

ประกาศเจตจำนงค์โปร่งใส

แผนปฏิบัติงานการจัดซ้ือจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจั้ดจ้าง (เพิ่มเติม)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

รับทราบแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท. 5)

ประกาศตกลงราคา

ประกาศคสล

1. โครงการคสล. บ้านหัวเรือหมู่ที่ 1 (ซอยโนนหัวช้าง)

2. โครงการคสล. บ้านหนองมุกหมู่ 2 (ซอยบ้านแม่อ่อนสาไทยสกุลเชื่อมทางหลวงชนบทสายอบ 3016)

3. โครงการคสล. บ้านหนองมุกหมู่ 2 (ซอยบ้านนายบัวลาเชื่อมหนองแค)

4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านหัวเรือหมู่ 3 (บริเวณหน้าบ้านพ่อเที่ยง)

5. โครงการคสล. บ้านหนองจอกหมู่ 4 (ซอยข้างบ้านนายบุญเหลือเพิ่มพูล)

6. โครงการคสล. บ้านหนองจอกหมู่ 4 (บริเวณสี่แยกบ้านหนองออนบ้านหัวเรืหมู่ 3)

7. โครงการคสล. หมู่ที่ 5 (บริเวณแยกทางหลวงชนบท)

8. โครงการคสล. หมู่ 6 (ซอยทุ่งเศรษฐี)

9. โครงการปรับปรุงแซ่ม 6 (ถนนสายหนองเม็กไปบ้านหัวเรือ)

10. โครงการคสล. หฒุ่ 7 (ซอยบ้านพ่อสุบิน)

11. โครงการคสล. หมุ่ 8 (บริเวณซอยทุ่งขามใต้)

12. โครงการคสล. หมู่ 8 (ซอยบ้านหนองจำนักเชื่อมวัดป่าโพธิภาวนาวัน)

13. โครงการคสล. หมู่ 9 (ซอยฟาร์มไก่)

14. โครงการคสล. หมู่ 10 (ซอยศรีบู)

15. โครงการคสล. หมู่ 10 (ซอยหนองแฝก)

16. โครงการคสล. หมู่ 10 (ถนนสายบ้านอ้นเชื่อมบ้านหัวเรือทอง)

17. โครงการคสล. หมู่ 11 (ซอยกลางบ้านหมู่ 11)

18. โครงการคสล. หมู่ 11 (ซอยโรงงานกระดาษ)

19. โครงการคสล. หมู่ 13 (ซอยบ้านทุ่งหนองพอกเชื่อมบ้านหนองมุกเส้นบ้านพ่อคำวร)

20. โครงการคสล. หมุ่ 14 (ซอย 4200)

21. โครงการคสล. หมู่ 14 (ซอย 800 เชื่อมทุ่งขามใต้)

22. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวพรรณหมุ่ 14 (สายบ้านหนองแขมเชื่อมหนองยาง)

23. โครงการคสล. หมู่ 15 (สายคุ้มนาอ้อ)

24. โครงการคสล. หมู่ 16 (หมู่ 16 เชื่อมหมู่ 10 บ้านอ้น)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในการเสนอราคา

ประชาสัมพันธ์งานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมปรุงถนนและโรงจอดรถ

ประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุ