- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวีระชาติ จันทร์ภรณ์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ได้ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  และได้นำคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง แสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

- การประเมิณความเสี่ยงการทุจริต

- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต