กองช่าง

กองช่าง

 

นายพากเพียร  ศิริพงษ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

นายเดช  หอมหวล

นายช่างโยธา

 

 

 

ช่างสำรวจ

                                     

                                          

นางนิตตยา  บุตรน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

นายโสภณ  กำทอง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 
นายธีระวัฒน์  สายนรา
คนงานทั่วไป