โครงสร้างการบริหาร

1.ฝ่ายบริหารท้องถิ่น  ประกอบด้วย  
    นายวีระชาติ   จันทรภรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
    นายจำรูญ  ศิรินนท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล      หัวเรือ
    นายสมร  สายเคน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล      หัวเรือ 
    นายสิทธิพล  เลาหะวนิช เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
   
2.  ฝ่ายนิติบัญญัติ    ประกอบด้วย  
  นายจันทบาล  สีงาม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
  นางดอกไม้  กสิภูมิ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
  จ่าสิบเอกสุชาติ  วรรณภูชา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
   
 3.  ฝ่ายราชการประจำ   ประกอบด้วย  
 จ่าสิบเอกสุชาติ  วรรณภูชา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง จำนวน 40 คน มีรายละเอียดดังนี้
1.พนักงานส่วนตำบล 15  คน
2.ข้าราชการครู     3  คน
3.ลูกจ้างประจำ   2  คน
4.พนักงานจ้างตามภารกิจ 11  คน
5.พนักงานจ้างทั่วไป     9   คน

โครงสร้างการบริหาร