คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

                                                   

 นายวีระชาติ จันทรภรณ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

                                                   

นางบังอร  คำพันธ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

                                                    

นายสมร สายเคน

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

                                                     

 นายสมหมาย  สายแวว

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ