คณะผู้บริหาร

 

คณะผู้บริหาร

 

 
   
 

นายวีระชาติ  จันทรภรณ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หัวเรือ

 
     
 
     

นางบังอร  คำพันธ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หัวเรือ

นายสมร  สายเคน

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หัวเรือ

นายสมหมาย  สายแวว

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ