คณะผู้บริหาร

 

คณะผู้บริหาร

 

 
   
 

นายวีระชาติ  จันทรภรณ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หัวเรือ

ช่องทางการติดต่อ 081-7601673

 
     
 
     

นางบังอร  คำพันธ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หัวเรือ

ช่องทางการติดต่อ 081-0688315

นายสมร  สายเคน

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หัวเรือ

ช่องทางการติดต่อ 093-3264045

นายสมหมาย  สายแวว

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ช่องทางการติดต่อ 087-3751316