คณะผู้บริหาร

 

คณะผู้บริหาร

 

 
  1  
 

นายวีระชาติ  จันทรภรณ์

 
 

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  หัวเรือ

 

 
  3  
นางบังอร  คำพันธ์ นายสมร  สายเคน นายสมหมาย  สายแวว 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ