คณะผู้บริหาร

 

 
   
 

นายวีระชาติ  จันทรภรณ์

นายกองค์การบริหารส่วน

ตำบลหัวเรือ

ช่องทางการติดต่อ

081-7601673

 
     
 
     

นางบังอร  คำพันธ์

รองนายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบลหัวเรือ

ช่องทางการติดต่อ

081-0688315

นายสมร  สายเคน

รองนายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบลหัวเรือ

ช่องทางการติดต่อ

093-3264045

นายสมหมาย  สายแวว

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ช่องทางการติดต่อ

087-3751316