ITA ปี พ.ศ. 2564  
 
    การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
         
  o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  
  o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
  o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร. 1)  
  o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)  
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
         
  o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
  o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
  o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความมั่นใจ
    การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
         
  o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องราว ไฟล์แนบ
  o30 ช่องทางแจ้งเรื่องราวการเพิกเฉยและการเก็บรักษา  
  o31 ข้อมูลเชิงสถิติ  
 
  1       2      3