ITA ปี พ.ศ. 2564  
 
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
         
  o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
    เว็บบอร์ด  
  o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
    กิจการสภา  
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1
    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
         
  o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
  o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
    การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
         
  o36 การประเมินความเป็นอยู่ประจำปี  
  o37 การจัดการความเป็นอยู่  
 
   1       2      3