ITA ปี พ.ศ.2564
 
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
         
  o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
    แผนป้องกันการทุจริต
         
  o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  o40 รายงานการกำกับติตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  
  o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
         
  o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
  o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
 
  1      2     3