ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ล้อnew-star.gif - 25.26 kb
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลหัวเรือnew-star.gif - 25.26 kb
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่14(ซอย 800 เชื่อมทุ่งขามใต้)new-star.gif - 25.26 kb
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่14 (ซอยหน้าวัดถึงหนองจิก)new-star.gif - 25.26 kb
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่15 (สายกลางบ้านเชื่อมซอย 5)new-star.gif - 25.26 kb
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่16 (เส้นบ้านพ่อพรมมา เชื้อชัย)new-star.gif - 25.26 kb
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่4 (เส้นบ้านหนองจอกถึงบ้านอ้น)new-star.gif - 25.26 kb
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่11 (เส้นหมู่ที่ 11 ถึงหมู่ 7)new-star.gif - 25.26 kb
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่10 ซอยศรีบู 1
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่10 ซอยศรีบู 2
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่11 ซอยคุ้มโนนแดง
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่12 ซอยประชาชื่น
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ.หัวเรือทอง ม.16 (เส้นบ้านพ่อพรมมา เชื้อชัย)
โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ.อ้น ม.10 (ซอยหนองแฝก)
โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ.หัวเรือ ม.11 (ซอยโรงงานกระดาษ)
โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ.หนองก่าน ม.12 (ซอยร่วมมิตรพัฒนา 1)
โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ.หนองก่าน ม.12 (ซอยหนองก่าน 1)
โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ.ทุ่งหนองพอก ม.13 (เส้นหน้าวัดทุ่งหนองพอก-ถนนหลวง)
โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ.ทุ่งขามเหนือ ม.15 (สายกลางบ้าน เชื่อมซอย 5)
โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ.หัวเรือทอง ม.16
การรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้ายจำนวน 1 คัน (การรับฟังความคิดเห็นเผยแพร่ระหว่างวันที่ 22-26 มีนาคม 2564)
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ.หนองเม็ก ม.6 (ซอยห้วยพิมาน)
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ.หนองเม็ก ม.6 (ซอยใหม่นาดูน)
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ.หนองเม็ก ม.6(ซอยพรมทา)
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ.หัวเรือทอง ม.16 (ซอยบ้านนายวิรัช)
ประชาสัมพันธ์โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ.หนองจำนัก ม.8 (ซอยทุ่งขามใต้)
ประชาสัมพันธ์โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ.หนองยาง ม.5 (บริเวณสี่แยกโรงเรียน)
ประชาสัมพันธ์โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ.อ้น ม.10 (ซอยศรีบู 2)
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.5(ซอยคอกวัว)
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.6(ซอยวัดทุ่งเศรษฐี)
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.7(ซอยสามัคคี เชื่อมทุ่งใหญ่)
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.8(ซอยบ้านแม่หลิ่ง)
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.8(ซอย 5 บ้านแม่ชู)
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.9(ซอยฟาร์มไก่)
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.9(เส้นบ้านพ่อพุธ ชูกลิ่น)
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 (เส้นหัวโรงเรียนบ้านหนองยางถึงทุ่งขามเหนือ)
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 (ซอยวัดทุ่งเศรษฐี)
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7(ซอยคอกหมู)
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7(ซอยบ้านแม่บุญี กำทอง)
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7(ซอยทุ่งบ่อโนนไทย เชื่อมนาไหทอง)
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9(เส้นบ้านนายพุทธ ชูกลิ่น)
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 (ซอยข้างวัดบ้านอ้น เชื่อมทุ่งขามเหนือ)
ประชาสัมพันธ์โครงการบุกเบิกถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 (ซอยบ้านนายคิด นามวงศ์)
ประชาสัมพันธ์โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 (เส้นหน้าวัดทุ่งหนองพอก ถึงถนนทางหลวงชนบท)
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 3 (ซอยสถานธรรม)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจอก หมู่ที่ 4 (ซอยหนองมันปลา) 
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่6
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองยาง หมู่ที่5
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองยาง หมูที่ 5
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองมุก หมู่ที่ 2
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองมุก หมู่ที่ 2
โครงการปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน บ้านหนองมุก หมู่ที่ 2
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 1
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 (เส้นหัวโรงเรียน)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจอก หมู่ที่ 4 (ซอยหนองมันปลา)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนายโสภณ คงเดช)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองมุก หมู่ที่ 2 (เส้นบ้านพ่อบัวเรียน การกล้า)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยบ่แก บ้านหัวเรือ หมูที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการปรับปรุงตลาดสดหัวเรือ บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 3
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 3(ตลาดสดหัวเรือ ไปโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ)
เอกสารประกวดราคาโครงการขุดลอกห้วยบ่อแก บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 11 (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาโครงการขุดลอกห้วยบ่อแก บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 11(e-bidding)
โครงการขุดลอกลำห้วยบ่อแก บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 11
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกห้วยบ่อแก
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลหัวเรือ
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 16(ซอยบ้านพ่อพรมมาฯ)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรื หมู่ที่ 16(ซอยบ้านนายจำลองฯ)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมุ่บ้าน บ้านทุ่งขามเหนือ หมู่ที่ 15(คุ้มนาอ้อ)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมุ่บ้าน บ้านหนองจิก หมู่ที่ 14(ซอยหน้าวัด)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งหนองพอก หมู่ที่ 13
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองก่าน หมู่ที่ 12(ซอยหลังชลประทานฯ)
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 11(ซอยโนนแดง)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านอ้น หมู่ที่ 10 (ซอยหนองอีเต็ง)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมุ่บ้าน บ้านค้อ หมุ่ที่ 9(เส้นบ้านนายพุทธ ชูกล่น)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านสำราญหมู่ที่ 7 (ซอยทุ่งบ่อโนนไทยฯ )
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านสำราญหมู่ที่ 7 (ซอยบ้านพ่อสุบิน)
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านสำราญหมู่ที่ 7 (ซอยสันติสุข)
ภายในหมู่บ้านบ้านหนองเม็กซิกันหมู่ที่ 6 (รอบหนองเม็ก)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองยางหมู่ที่ 5 (เส้นทุ่งขามใต้ฯ )
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองยางหมู่ที่ 5 (เส้นหัวโรงเรียนฯ )
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองจอกหมู่ที่ 4 (ซอยบ้านนายทวีฯ )
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูบ้านหัวเรือทองม. 16 (ซอยบ้านนายจำลองฯ )
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือทองม. 16 (ถ. สายบ้านหัวเรือทองฯ )
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านทุ่งหนองพอกหมู่ที่ 13 (บริวณโรงสีฯ )
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองกขานหมู่ที่ 12 (ซอยประชาชื่น)
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือหมู่ที่ 3 (บริเวณตลาดสดหัวเรือ)
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือหมู่ที่ 11
โครงการขุดทับลำห้วยบัวบั่วบ้านหนองจำนักนักที่ 8
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านหนองจำนักนักหมู่ที่ 8
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านทุ่งขามเหนือหมู่ที่ 15 (ถนนเส้นกลางบ้านฯ )
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองเม็กหมู่ที่ 14 (ซอยวัดป่าฯ )
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านค้อหมู่ที่ 9 (ซอยตัดใหม่ฯ )
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูบ้านบ้านหนองกขานหมู่ที่ 12 (ซอย 3)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองกขานหมู่ที่ 12 (ซอยประชาชื่น)
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านสำราญหมู่ที่ 7
โครงการกู้ท่อลอดคอนกรีตบ้านหนองเม็กซิกันหมู่ที่ 6 (ข้ามลำห้วยพิมาน)
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือหมู่ที่ 1
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือหมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนายโสภณคงเดช)
ภายในหมู่บ้านบ้านหนองมุกหมู่ที่ 2 (เส้นบ้านพ่อภพม่วงอ่อน)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองมุก (ซอยโชคเจริญ)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือหมู่ที่ 11 (ซอยโนนแดง)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านค้อหมู่ที่ 9 (ซอย 1)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองจำนักนักหมู่ที่ 8 (ซอย 5)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านสำราญหมู่ที่ 7 (ซอยคอกหมู)
ภายในหมู่บ้านบ้านหนองเม็กหมู่ที่ 6 (ซอยวัดทุ่งเศรษฐี)
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลหัวเรือ 
 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหัวลิง
ถนนลาดยางหมู่ที่ 5 (ซอยคอกวัว)
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังถนนเส้นโนนอุมุง
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านบ้านอ้นหมู่ที่ 10 (สายวัดบ้านอ้นเชื่อมหนองแคน)
 โครงการขุดลอกระบายน้ำพร้อมวางท่อคอนกรีตเค็มภายในหมู่บ้านบ้านอ้นหมู่ที่ 10
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือหมู่ที่ 11
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านบ้านอ้นหมู่ที่ 10
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านบ้านหนองจำนักนักหมู่ที่ 8 ซอย 9
ภายในหมู่บ้านบ้านหนองเม็กซิโกหมู่ที่ 6 (ซอยร่วมมิตร)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองยางหมู่ที่ 5 (บริเวณบ้านนายวิเชียรฯ )
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูบ้านหนองจอกหมู่ที่ 4 (บริเวณบ้านายคำนึงถึง)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือหมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนายโสภณฯ )
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองมุกหมู่ที่ 2 (ทางเชื่อมภายในหมู่บ้านหนองมุก)
ภายในหมู่บ้านบ้านหนองมุกหมู่ที่ 2 (สายทางบ้านหนองมุกฯ )
โครงการปรับปรุงตลาดสดหัวเรือบ้านหัวเรือหมู่ที่ 3
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือทองหัตุ่ที่ 16 (บริเวณซอยบ้านแม่จันมีฯ )
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านทุ่งหนองพอกหมู่ที่ 13 (บริเวณกลางหมู่บ้านทุ่งหนองพอก)
 โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านหนองกขานหมู่ที่ 12 (บริเวณถนนชลประเสริฐ)
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมูบ้านบ้านหัวเรือหมู่ที่ 11
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านอ้นหมู่ที่ 10 (บริเวณซอยศรีบุเชื่อมคลองชลประทานฯ )
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในบ้านบ้านค้อหมู่ที่ 9
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านสำราญหมู่ที่ 7 (บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านสำราญ)
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือหมู่ที่ 3 (บริเวณสามแยกโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือฯ )
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือหมูที่ 1 (บริเวณหน้าบ้านแม่ดาราไปห้วยวังยาง)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการอาหารห้องประชุมและกิจการสภา
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมและกิจการสภาท้องถิ่น (E-เสนอราคา)
โครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมและกิจการสภาท้องถิ่นตำบลหัวเรือ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองจอกหมู่ที่ 4 (ซอย 3)
 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือหมู่ที่ 1 (เส้นข้างวัด)
 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือหมู่ที่ 1 (ถนนเลียบห้วยบัวบั่ว)
 โครงการขุดและกำจัดขยะในแหล่งน้ำบ้านหนองจำนักนักหมู่ที่ 8
 โ€ขการทำเงิน
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลหัวเรือ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหัวลิงบ้านหัวเรือทองหมู่ที่ 16
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือทองหมู่ที่ 16 (ซอยบ้านนายจำลองเชื่อมซอยฟาร์มสิทธิพล)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูบ้านทุ่งขามเหนือหมู่ที่ 15 (ถนนเส้นกลางบ้านเชื่อมคุ้มนาอ้อ)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองเม็กหมู่ที่ 14 (ถนนเส้นแปดร้อย)
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองกขานหมู่ที่ 12 (ซอย 3)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองกขานหมู่ที่ 12 (ซอย 4)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือหมู่ที่ 11 (ซอย 1)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือหมู่ที่ 11 (ซอยพาเจริญ)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือหมู่ที่ 11 (ซอยโนนแดง)
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือหมู่ที่ 1
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านอ้นหมู่ที่ 10 (ถนนสายม. 16 ถึงม. 10)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านอ้นหมู่ที่ 10 (ซอยศรีบู 2 ฯ )
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านค้อหมู่ที่ 9 (ซอยฟาร์มไก่)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านค้อหมู่ที่ 9 (ซอยตัดใหม่ฯ )
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองจำนักนักหมู่ที่ 8 (ซอย 1)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านสำราญหมู่ที่ 7 (ซอยคอกหมู)