โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลหัวเรือnew-star.gif - 25.26 kb
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 16(ซอยบ้านพ่อพรมมาฯ)new-star.gif - 25.26 kb
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรื หมู่ที่ 16(ซอยบ้านนายจำลองฯ)new-star.gif - 25.26 kb
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมุ่บ้าน บ้านทุ่งขามเหนือ หมู่ที่ 15(คุ้มนาอ้อ)new-star.gif - 25.26 kb
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมุ่บ้าน บ้านหนองจิก หมู่ที่ 14(ซอยหน้าวัด)new-star.gif - 25.26 kb
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งหนองพอก หมู่ที่ 13new-star.gif - 25.26 kb
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองก่าน หมู่ที่ 12(ซอยหลังชลประทานฯ)new-star.gif - 25.26 kb
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 11(ซอยโนนแดง)new-star.gif - 25.26 kb
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านอ้น หมู่ที่ 10 (ซอยหนองอีเต็ง)new-star.gif - 25.26 kb
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมุ่บ้าน บ้านค้อ หมุ่ที่ 9(เส้นบ้านนายพุทธ ชูกล่น)new-star.gif - 25.26 kb
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านสำราญหมู่ที่ 7 (ซอยทุ่งบ่อโนนไทยฯ )
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านสำราญหมู่ที่ 7 (ซอยบ้านพ่อสุบิน)
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านสำราญหมู่ที่ 7 (ซอยสันติสุข)
ภายในหมู่บ้านบ้านหนองเม็กซิกันหมู่ที่ 6 (รอบหนองเม็ก)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองยางหมู่ที่ 5 (เส้นทุ่งขามใต้ฯ )
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองยางหมู่ที่ 5 (เส้นหัวโรงเรียนฯ )
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองจอกหมู่ที่ 4 (ซอยบ้านนายทวีฯ )
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูบ้านหัวเรือทองม. 16 (ซอยบ้านนายจำลองฯ )
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือทองม. 16 (ถ. สายบ้านหัวเรือทองฯ )
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านทุ่งหนองพอกหมู่ที่ 13 (บริวณโรงสีฯ )
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองกขานหมู่ที่ 12 (ซอยประชาชื่น)
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือหมู่ที่ 3 (บริเวณตลาดสดหัวเรือ)
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือหมู่ที่ 11
โครงการขุดทับลำห้วยบัวบั่วบ้านหนองจำนักนักที่ 8
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านหนองจำนักนักหมู่ที่ 8
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านทุ่งขามเหนือหมู่ที่ 15 (ถนนเส้นกลางบ้านฯ )
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองเม็กหมู่ที่ 14 (ซอยวัดป่าฯ )
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านค้อหมู่ที่ 9 (ซอยตัดใหม่ฯ )
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูบ้านบ้านหนองกขานหมู่ที่ 12 (ซอย 3)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองกขานหมู่ที่ 12 (ซอยประชาชื่น)
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านสำราญหมู่ที่ 7
โครงการกู้ท่อลอดคอนกรีตบ้านหนองเม็กซิกันหมู่ที่ 6 (ข้ามลำห้วยพิมาน)
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือหมู่ที่ 1
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือหมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนายโสภณคงเดช)
ภายในหมู่บ้านบ้านหนองมุกหมู่ที่ 2 (เส้นบ้านพ่อภพม่วงอ่อน)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองมุก (ซอยโชคเจริญ)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือหมู่ที่ 11 (ซอยโนนแดง)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านค้อหมู่ที่ 9 (ซอย 1)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองจำนักนักหมู่ที่ 8 (ซอย 5)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านสำราญหมู่ที่ 7 (ซอยคอกหมู)
ภายในหมู่บ้านบ้านหนองเม็กหมู่ที่ 6 (ซอยวัดทุ่งเศรษฐี)
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลหัวเรือ 
 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหัวลิง
ถนนลาดยางหมู่ที่ 5 (ซอยคอกวัว)
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังถนนเส้นโนนอุมุง
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านบ้านอ้นหมู่ที่ 10 (สายวัดบ้านอ้นเชื่อมหนองแคน)
 โครงการขุดลอกระบายน้ำพร้อมวางท่อคอนกรีตเค็มภายในหมู่บ้านบ้านอ้นหมู่ที่ 10
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือหมู่ที่ 11
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านบ้านอ้นหมู่ที่ 10
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านบ้านหนองจำนักนักหมู่ที่ 8 ซอย 9
ภายในหมู่บ้านบ้านหนองเม็กซิโกหมู่ที่ 6 (ซอยร่วมมิตร)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองยางหมู่ที่ 5 (บริเวณบ้านนายวิเชียรฯ )
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูบ้านหนองจอกหมู่ที่ 4 (บริเวณบ้านายคำนึงถึง)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือหมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนายโสภณฯ )
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองมุกหมู่ที่ 2 (ทางเชื่อมภายในหมู่บ้านหนองมุก)
ภายในหมู่บ้านบ้านหนองมุกหมู่ที่ 2 (สายทางบ้านหนองมุกฯ )
โครงการปรับปรุงตลาดสดหัวเรือบ้านหัวเรือหมู่ที่ 3
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือทองหัตุ่ที่ 16 (บริเวณซอยบ้านแม่จันมีฯ )
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านทุ่งหนองพอกหมู่ที่ 13 (บริเวณกลางหมู่บ้านทุ่งหนองพอก)
 โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านหนองกขานหมู่ที่ 12 (บริเวณถนนชลประเสริฐ)
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมูบ้านบ้านหัวเรือหมู่ที่ 11
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านอ้นหมู่ที่ 10 (บริเวณซอยศรีบุเชื่อมคลองชลประทานฯ )
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในบ้านบ้านค้อหมู่ที่ 9
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านสำราญหมู่ที่ 7 (บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านสำราญ)
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือหมู่ที่ 3 (บริเวณสามแยกโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือฯ )
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือหมูที่ 1 (บริเวณหน้าบ้านแม่ดาราไปห้วยวังยาง)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการอาหารห้องประชุมและกิจการสภา
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมและกิจการสภาท้องถิ่น (E-เสนอราคา)
โครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมและกิจการสภาท้องถิ่นตำบลหัวเรือ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองจอกหมู่ที่ 4 (ซอย 3)
 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือหมู่ที่ 1 (เส้นข้างวัด)
 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือหมู่ที่ 1 (ถนนเลียบห้วยบัวบั่ว)
 โครงการขุดและกำจัดขยะในแหล่งน้ำบ้านหนองจำนักนักหมู่ที่ 8
 โ€ขการทำเงิน
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลหัวเรือ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหัวลิงบ้านหัวเรือทองหมู่ที่ 16
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือทองหมู่ที่ 16 (ซอยบ้านนายจำลองเชื่อมซอยฟาร์มสิทธิพล)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูบ้านทุ่งขามเหนือหมู่ที่ 15 (ถนนเส้นกลางบ้านเชื่อมคุ้มนาอ้อ)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองเม็กหมู่ที่ 14 (ถนนเส้นแปดร้อย)
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองกขานหมู่ที่ 12 (ซอย 3)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองกขานหมู่ที่ 12 (ซอย 4)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือหมู่ที่ 11 (ซอย 1)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือหมู่ที่ 11 (ซอยพาเจริญ)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือหมู่ที่ 11 (ซอยโนนแดง)
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือหมู่ที่ 1
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านอ้นหมู่ที่ 10 (ถนนสายม. 16 ถึงม. 10)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านอ้นหมู่ที่ 10 (ซอยศรีบู 2 ฯ )
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านค้อหมู่ที่ 9 (ซอยฟาร์มไก่)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านค้อหมู่ที่ 9 (ซอยตัดใหม่ฯ )
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองจำนักนักหมู่ที่ 8 (ซอย 1)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านสำราญหมู่ที่ 7 (ซอยคอกหมู)