ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือpreview

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน สามารถสมัครได้ที่กองสวัสดิการสังคม อบต.หัวเรือ ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2563 ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 7 สิงหาคม 2563

ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ New Normal ชีวิตวิถีใหม่preview
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง ยกเลิกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการpreview
กำหนดมาตราการควบคุมโรค กรณี บุคคลเดินทางมาจากจังหวัดระยองpreview
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง กำหนดช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือpreview
การยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 2563preview

ร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. ....preview

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลหัวเรือ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลหัวเรือ 2563preview

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมผ้าป่าสามัคคีขยะรีไซเคิลตามโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แจ้งช่องทางการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนและข้อมูลการได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ได้ที่นี่ preview

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ preview

ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง กำหนดเวลาเปิดทำการตลาดสดหัวเรือ

ประกาศ เรื่อง แจ้งการหยุดเรียน กรณีพิเศษเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลหัวเรือ

กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน กรณีพิเศษเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลหัวเรือ

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง มาตรการป้องกันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseas 2019 : COVID-2019) ในเขตพื้นที่ ณ บริเวณตลาดสดหัวเรือและตลาดกกค้อ

การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2563 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง การเลื่อนการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาตำบลหัวเรือประจำปี พ.ศ. 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

โครงการสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นภายใต้กิจกรรมงานประเพณีบุญพระเวสสันดร ประจำปี 2563

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

รูปภาพตลาดสดบ้านหัวเรือ

รูปภาพโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562

รูปภาพกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ ตลาดสดบ้านหัวเรือ ประจำปี 2562

รูปภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างจิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง ด้วย "รักเหนือรัก" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รูปภาพกิจกรรมในโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2562

รูปภาพกิจกรรม การฉีดวัคซีนสุขและแมว ประจำปี 2562

สรุปผลความพึงพอใจการให้บริการรับชำระภาษี ปี 2562

การให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2562

กำหนดการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2562

การยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 2562

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศผลสอบบุคคลเป็นพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหนง 

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2562

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ตำแหน่งคนงานทั่้วไป (ยาม) สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรื

ตำแหน่งคนงานทั่วไป พนักงานเก็บขยะ สังกัดสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ตำแหน่งคนงานทั่วไป พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างจิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง ด้วย"รักเหรือรัก" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

 -  รับสมัครเข้าร่วมการประกวดต่างๆ ในโครงการประเพณีบุญบั้งไฟประจำปีของตำบลหัวเรือ

           ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

       -  งานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหัวเรือ2561 วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2561  

        ภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ