แบบสรุปการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563
    -สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่1/2563 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
 
รูปภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ประจำปี พ.ศ.2563

     -ภาพการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

       ครั้งที่1/2563 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

    -ภาพการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

     ครั้งที่1/2563 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2563

 
แบบสรุปการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562
    -สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่1/2562 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
    -สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่1/2562 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562
    -สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่2/2562 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562
    -สมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่1/2562 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562
    -สมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่2/2562 วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
    -สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่1/2562 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562
    -สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่2/2562 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562
    -สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่1/2562 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562
 
รูปภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ประจำปี พ.ศ.2562

    -ภาพการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 

      ครั้งที่1/2562 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2562

 รายงานการประชุมสภาปี 58

คณะกรรมการติดตามผลการประเมินปี 57