ส่วนสวัสดิการและสังคม

 

 

 

 

 

 

 นางสาวบุษกร  อยู่ชา

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 

 

 

   

 

 

 นางสาวกฤษณา  ช่วยสุข

นักพัฒนาชุมชน

ชำนาญการ 

 

 

  

นายกิตติศักดิ์  เจริญภักดิ์

คนงานทั่วไป             

นางสาวชลดา  อบอุ่น

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 

นายรัฐพงษ์  จันทร์พวง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ