กองช่าง

 

นายพากเพียร ศิริพงษ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

นายเดช หอมหวล

นายช่างโยธาชำนาญงาน

   

นายอุดร เจริญ

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

 

                                           

นางนิตตยา บุตรน้อย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 

นายโสภณ กำทอง

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 

นายธีระวัฒน์ สานนรา

คนงานทั่วไป