กองคลัง

 
   
 

นางสาวกรวรรณ   นิธิศธานี

ผู้อำนวยการกองคลัง

 
     

นางสาวนิยตา  อะกะพงษ์

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

และบัญชี

นางสาวมะลิ  ประดา

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 

นางสาวทรัพยา  บุปผาสังข์ 

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 

 

   

นายฤทธิไกร  เดชะคำภู

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางจุฑามาศ  ศรีมันตะ

เจ้าพนักงานพัสดุ

ชำนาญงาน

นางสาวชนม์นิภา ผลจันทร์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

   

นางกัญญารัตน์  คำภู

เจ้าพนักงานการเงิน

และบัญชี

 

 นางสาววรัญญา  สากุลา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

จัดเก็บรายได้

นางสาวปุณิกา  วะสุรีย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ