กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 
        
 

นางสาวพวงเพชร จอมหงษ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 
           
 

 นางวนิดา บุญหาญ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 
      

 นางสาวนุจรินทร์ สายแวว

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจันทนา จิตรสิงห์

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางฉกาพร อุ่นสาร์

ครูผู้ดูแลเด็ก

    

 นางสาวมนัทนันต์

เจริญภักดิ์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพิทยา เศียรทอง

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวปิยะนุช

ทับทิมอ่อน

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

   

     นางสาวอำไพ อำพันธ์

ผู้ช่วยสันทนาการ