สำนักงานปลัด

 
   
 

จ่าสิบเอกสุชาติ  วรรณภูชา

ปลัดองค์การบริหาร

ส่วนตำบล

 
   
 

นางอรทัย  บุปผาสังข์

รองปลัดองค์การบริหาร

ส่วนตำบล

 
 

 
 

นางสาวเพชรลดา  อัมพร

หัวหน้าสำนักปลัด

 
       

         

นางสาวนุชิดา พิมพ์หล่อ

นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผนชำนาญการ

นางอัมรา ฐานบำรุง
เจ้าพนักงานธุรการ

ชำนาญงาน

นางผกาทิพย์  แสนสิ่ง

นักทรัพยากรบุคลากรชำนาญการ 

 

   

     นายรัฐภูมิ  โพธิ์งาม

เจ้าพนักงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน  

นายกิจขจร เลียมหิรันถาวร

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวเบญจวรรณ  

สิงห์ประเสริฐ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  

   

นายอธิวัฒน์  ฝักแต้

ผู้ช่่วยนักวิชาการเกษตร

นายศุภชัย   สิรินนท์ 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

นางสุพรรณวดี

เหล่าปทุมรัตน์

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวจุฑาทิพย์  โฉมศักดิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  

นายชัยลอง  ผิวทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายวิเชียร  อ่อนดี

นักการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอำพร ศิริคุณ

คนงานทั่วไป  

นายสัญจร   เศียรทอง

พนักงานเก็บขยะ

นายศักดา  จารุกขมูล

คนงานทั่วไป(ขับรถน้ำดับเพลิง) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายศราวุธ กุลโพนเมือง

พนักงานเก็บขยะ

นายอนุชา  แก้วคำ

คนงานทั่วไป(ยาม)